MBA

  • Úvod
  • Študijné programy
  • MBA

MBA – Strategický manažment

Základné informácie Aby manažéri v budúcnosti uspeli, musia rozvíjať zdroje a schopnosti potrebné na získanie a udržanie výhod na tradičných aj novovznikajúcich konkurenčných trhoch. Spôsob, akým sa organizácie snažia túto konkurenčnú výhodu rozvíjať, predstavuje podstatu ich stratégie. Študenti sa budú zaoberať spôsobmi, akými si firmy budujú a udržiavajú konkurenčné postavenie a dosahujú dlhodobú ziskovosť. Dôraz […]
Read more

MBA – Riadenie ľudských zdrojov

Základné informácie MBA Riadenie ľudských zdrojov je postgraduálny program zameraný na odovzdávanie vedomostí a schopností potrebných na riadenie ľudí v organizácii. Cieľom programu je vzdelávať študentov v oblasti ľudských zdrojov, ktorí sú kompetentní zvládať imperatívnu úlohu ľudských zdrojov vo verejných aj súkromných firmách, organizáciách a podnikoch. V rámci tohto programu sa študenti učia plánovať, organizovať […]
Read more

MBA – Podnikanie

Základné informácie Rastúce podniky sa musia prispôsobovať environmentálnym a technologickým zmenám. Tento študijný program pripravuje študentov na výzvy spojené so založením a rozvojom podniku v dnešnom dynamickom prostredí. Pomôžeme študentom vytvoriť rámec pre ich nový podnik a poskytneme im zručnosti potrebné na to, aby sa stali podnikateľskými lídrami. Študenti si osvoja kľúčové schopnosti pre úspech […]
Read more

MBA – Medzinárodný manažment

Základné informácie S rastúcou globalizáciou trhov spojenou s revolúciou informačných a komunikačných technológií si stále viac organizácií uvedomuje význam efektívneho riadenia zmien ako základu konkurenčnej výhody na globálnom trhu. Cieľom tohto študijného programu je preto pripraviť absolventov na pozície v strednej fáze kariéry v organizáciách súkromného a verejného sektora (aj v mimovládnych organizáciách) v medzinárodnom […]
Read more

MBA – Marketing a E-commerce

Základné informácie Dnešné obchodné prostredie sa neustále vyvíja. Globalizácia, nové informačné technológie a nové distribučné kanály menia pohľad na marketing a spôsob predaja. Aby sme mohli konkurovať v globálnom prostredí, musíme získať prístup na nové trhy, vyrovnať sa s novými konkurentmi a hlavne pristupovať k obchodnému a marketingovému riadeniu z inovatívnejšej perspektívy. Spotrebitelia sú stále […]
Read more

MBA – Manažment v zdravotníctve

Základné informácie MBA Manažment v zdravotníctve je postgraduálne štúdium, ktoré študentom poskytuje vedomosti o systémoch zdravotnej starostlivosti, systémoch súvisiacich s verejným zdravotníctvom, sieťach nemocníc alebo iných zdravotníckych zariadeniach. Štúdium otvára množstvo pracovných príležitostí v nemocniciach a podnikových firmách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Všeobecne je manažment v zdravotníctve (alebo správa zdravotníctva) definovaný ako „dohľad nad funkciami […]
Read more

MBA – Manažment

Základné informácie Ak si chcete prehĺbiť vzdelanie a zvýšiť tak svoje šance na získanie skvelého zamestnania kdekoľvek na svete, štúdium MBA je pre vás skvelá voľba. Študijný program je zameraný na základný manažment, vďaka čomu budete po jeho absolvovaní pripravení riadiť podnik a realizovať rôzne obchodné stratégie. Okrem iného budete mať aj základy finančného riadenia, […]
Read more

MBA – IT Manažment

Základné informácie MBA v odbore riadenia informačných technológií je štúdium, ktoré sa zameriava na prípravu vedúcich pracovníkov vo svete podnikania, ktorí sú nielen zdatní v riadení súčasných technológií, ale takisto chápu, ako sa prispôsobiť ich rýchlym zmenám na pracovisku. Študenti sa učia prehlbovať svoje vedomosti v oblasti rôznych technológií a zameriavajú sa na inovácie ako […]
Read more

MBA – Finančný manažment

Základné informácie Študijný program MBA zameraný na financie a finančný manažment zahŕňa štúdium analytiky, rozpočtovania, organizácie a monitorovania financií. Vyžaduje také zručnosti, ako sú dôkladné vyhodnocovanie dát, logická analýza a proaktívne rozhodovanie. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentom dôležité finančné zručnosti a znalosti potrebné na získanie vstupných pozícií v súkromnom priemysle a verejnom sektore. Štúdium […]
Read more