MBA – Manažment v zdravotníctve

Základné informácie

MBA Manažment v zdravotníctve je postgraduálne štúdium, ktoré študentom poskytuje vedomosti o systémoch zdravotnej starostlivosti, systémoch súvisiacich s verejným zdravotníctvom, sieťach nemocníc alebo iných zdravotníckych zariadeniach. Štúdium otvára množstvo pracovných príležitostí v nemocniciach a podnikových firmách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

Všeobecne je manažment v zdravotníctve (alebo správa zdravotníctva) definovaný ako „dohľad nad funkciami zdravotníckej organizácie. Medzi úlohy manažéra v zdravotníctve patrí zabezpečovanie vedenia, riadenia a usmerňovania zdravotníckych jednotiek (ako sú nemocnice alebo iné zdravotnícke systémy) s cieľom zabezpečiť čo najlepšie poskytovanie dostupných zdravotníckych služieb.“

Cieľom študijného programu preto bude študentov oboznámiť s riadením kontroly nemocníc, riadením konfliktov, riadením nemocničných podnikov, plánovaním zdravotnej starostlivosti a mnoho ďalšieho. Manažment v zdravotníctve je úplne dynamický a konkurenčný odbor a uchádzači o štúdium majú rôznorodú pracovnú náplň. Absolventi pracujú pre rôzne zariadenia v oblasti zdravotníctva a zameriavajú sa predovšetkým na správu konkrétnych oddelení, ako sú marketing, financie, analýza politiky alebo účtovníctvo.

Štruktúra programu

Tento odbor pripravuje študentov na kariéru vo vzrušujúcom a nesmierne sa rozvíjajúcom odbore zdravotnej starostlivosti. Od odvetví, ako sú nemocnice, poisťovne a zdravotnícke služby až po farmaceutický priemysel, biotechnológie a poradenstvo existuje obrovský dopyt po podnikateľských odborníkoch so znalosťami o zdravotníctve. Tento program poskytne študentom vedomosti o riadení zdravotníctva, predpisoch, systémoch poskytovania služieb a rôznych priemyslových segmentoch, ktoré zahŕňajú zdravotnícke systémy 21. storočia.

Okrem odborných znalostí v oblasti riadenia zdravotníctva vybaví študentov širokým spektrom schopností a znalostí v oblasti podnikania, účtovníctva, financií, marketingu, prevádzky, manažmentu a vedenia. Absolvujete predmety v oblasti manažmentu zdravotnej starostlivosti, čo študentom umožní oboznámiť sa s rôznymi aspektmi funkcií manažmentu zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych organizácií.

Štúdium je navrhnuté tak, aby študentom pomohlo pochopiť zložitosť systému zdravotnej starostlivosti a efektívnejšie riadiť zdravotníctvo a zdravotnícke zariadenia. Naši absolventi nadväzujú veľmi viditeľné a úspešné kariéry v nemocniciach, zdravotníckych systémoch, zdravotných poisťovniach, lekárskych ordináciách, technologických a poradenských firmách, farmaceutických spoločnostiach a firmách vyrábajúcich zdravotnícke prístroje a v inštitúciách zaoberajúcich sa vývojom zdravotnej politiky.

Študijné moduly

Zdravotnícky manažment

 • Strategické riadenie v zdravotníctve

 • Riadenie nemocničných podnikov

Prevádzka nemocničných zariadení

 • Personálne riadenie v nemocniciach

 • Riadenie informačných systémov v zdravotníctve

 • Prevádzka nemocničných podnikov

 • Zdravotnícke právo a lekárska etika

 • Riadenie vzťahu s pacientmi a zákazníkmi

Systém zdravotnej starostlivosti

 • Koncepty epidemiológie

 • Plánovanie zdravotnej starostlivosti

 • Financovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Strategické riadenie v zdravotníctve

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s osvedčenými a inovatívnymi postupmi, ktoré sú nevyhnutné pre strategické rozhodovanie v konkurenčnom prostredí zdravotníctva. Predmet ponúka príležitosť preskúmať rôzne aspekty formulovania, monitorovania a vedenia stratégií pri zohľadnení zložitosti štruktúry a procesov v zdravotníctve. Reálne projekty zapájajú študentov do rozhodovania založeného na dôkazoch a hodnotách, pričom si uvedomujú kultúru, predpisy a dynamickú povahu odvetví.

Riadenie nemocničných procesov

Riadenie nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je nepochybne podnikateľská činnosť. Študenti si musia osvojiť národné a medzinárodné zdravotnícke techniky a naučiť sa uplatňovať interkultúrne komunikačné schopnosti. Tieto kompetencie sú nevyhnutné pre personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení, ktoré sú preukázateľne kvalitné, nákladovo konkurencieschopné a môžu efektívne uspokojovať potreby našich občanov. Predmet zahŕňa teoretické a praktické prístupy spôsobom, ktorý zahŕňa osvedčené medzinárodné postupy. Lektori poskytujú študentom zručnosti a odborné znalosti tak, aby sa z nich stali efektívni manažéri nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Personálne riadenie v nemocniciach

Predmet sa zameriava na štúdium základnej úlohy riadenia ľudských zdrojov v zdravotníckych organizáciách. Aby mohli organizácie čeliť výzvam trhu, budú musieť zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, zefektívniť svoje systémy poskytovania klinických služieb a podpory a zodpovedajúcim spôsobom transformovať riadenie ľudských zdrojov. Úspech zdravotníckych zariadení bude do značnej miery závisieť od toho, do akej miery organizácie zvládnu problematiku ľudí. Tento predmet preto slúži ako komplexný základ pre všetky aspekty plánovania, rozvoja a správy ľudských zdrojov a je nevyhnutný tak pre odborníka na ľudské zdroje, ako aj líniového manažéra.

Riadenie informačných systémov v zdravotníctve

Zdravotníctvo sa vo veľkej miere spolieha na informačné systémy, ktoré uchovávajú informácie o pacientoch, aby ich zdravotníci mohli analyzovať. Predmet preto pripravuje študentov na povolanie odborníka na informačné systémy a učí ich vyvíjať a zavádzať systémy na podnikovej úrovni, ktoré zodpovedajú potrebám organizácie. Študenti, ktorí absolvujú predmet Informačné systémy v zdravotníctve, využijú svoju znalosť o informačných technológiách a správe záznamov na vytvorenie väzieb medzi odborníkmi a správou v zdravotníctve a odborníkmi na informačné technológie.

Prevádzka nemocničných podnikov

Predmet zameraný na prevádzku podnikov v zdravotníctve a nemocniciach vám poskytne nástroje na analýzu a stanovenie stratégií na zlepšenie prevádzkovej výkonnosti nemocníc a zdravotníckych organizácií. Zameriava sa na kľúčové koncepty v štyroch základných oblastiach riadenia prevádzky: analýza procesov, prevádzka služieb, riadenie kvality a riadenie zásob. Pozornosť sa venuje predovšetkým klasifikácii nemocníc, požiadavkám a štandardom nemocníc, rôznemu členeniu nemocníc, sektorovým schémam vzťahov nemocníc, sekcii prevádzkového riadenia nemocníc a histórii vývojových fáz nemocníc.

Zdravotnícke právo a lekárska etika

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotných služieb v Českej republike. Dôraz sa kladie na základné podmienky, za ktorých je možné poskytovať zdravotné služby a na základné práva a povinnosti poskytovateľa zdravotníckych služieb, zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Študenti si osvoja základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ďalších subjektov, napríklad poisťovní alebo dodávateľov. Nezabúda sa ani na problematiku ochrany súkromia pacientov pri poskytovaní zdravotných služieb, ktorá zahŕňa povinnú mlčanlivosť poskytovateľa zdravotných služieb a striktné pravidlá nakladania so zdravotníckou dokumentáciou.

Riadenie vzťahu s pacientmi a so zákazníkmi

Obsahom predmetu je „customer relationship management“ so zameraním na pacientov v oblasti zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Študenti získajú prehľad o princípoch uspokojovania potrieb pacientov a zákazníkov, spôsoboch, akými zvyšovať spokojnosť pacientov a kvalitu poskytovaných služieb a aj o význame hodnotenia pacientov a zákazníkov v prostredí zdravotníckych zariadení. Neopomenú sa ani kľúčové faktory, ktoré rozhodujú o spokojnosti pacienta, komunikácia či firemná kultúra a jej vplyv na fungovanie vzťahu s pacientmi v rámci zdravotníckeho zariadenia.

Koncepty epidemiológie

Na tomto predmete sa študenti zoznámia so základnými pojmami epidemiológie a budú ich aplikovať na rôzne oblasti verejného zdravia. Názorne si ukážeme a prakticky vyskúšame používanie epidemiológie na lepšie pochopenie, charakterizáciu a podporu zdravia na úrovni populácie.

Plánovanie zdravotnej starostlivosti

Plánovanie zdravotnej starostlivosti je jedna z mnohých zásadných povinností, ktorej sa zamestnanci nemocníc či vedúci pracovníci musia venovať v rámci svojich úloh zdravotníckych pracovníkov. Súčasná potreba všetkých zdravotníckych organizácií identifikovať budúce požiadavky na zdravotnú starostlivosť na strategickej úrovni na národnej a miestnej úrovni v rámci budúcich investičných plánov nebola nikdy dôležitejšia. Predmet predstaví odborné aspekty plánovania starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a poskytne prehľadný návod, ako využívať výskum založený na dôkazoch na zlepšenie zdravotníckeho prostredia, osvoja si, ako zvládnuť vedenie zmien, riadenie zainteresovaných strán a strategické zladenie s cieľmi organizácie pri plánovaní a projektovaní zdravotníckych zariadení.

Financovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti

Predmet finančný manažment v zdravotníctve sa zameriava na ľudské, materiálne a finančné zdroje v oblasti zdravotníctva. Študenti sa zoznámia so základnými pojmami z oblasti zdravotníctva, dozvedia sa o spôsoboch financovania a merania výsledkov zdravotnej starostlivosti či meraní produktivity a ekonomickej efektivity zdravotníckych služieb. Zoznámia sa tiež s princípom riadenia nákladov a metodikou oceňovania zdravotníckych výkonov. Cieľom predmetu je študentom poskytnúť predovšetkým vedomosti, ktoré budú môcť využiť v praxi.