MBA – Marketing a E-commerce

Základné informácie

Dnešné obchodné prostredie sa neustále vyvíja. Globalizácia, nové informačné technológie a nové distribučné kanály menia pohľad na marketing a spôsob predaja. Aby sme mohli konkurovať v globálnom prostredí, musíme získať prístup na nové trhy, vyrovnať sa s novými konkurentmi a hlavne pristupovať k obchodnému a marketingovému riadeniu z inovatívnejšej perspektívy.

Spotrebitelia sú stále náročnejší a majú prístup k informáciám, ktoré im pomáhajú pri rozhodovaní. Aby mohli spoločnosti splniť ich požiadavky, potrebujú dobre pripravených odborníkov s aktualizovaným vzdelaním v oblasti marketingu, schopnosťou uspokojiť stále viac sa meniaci trh a schopnosťou plne využiť nové technológie.

Marketing je teda bezpochyby základom fungujúceho podniku. Je to organizačná filozofia a súbor hlavných zásad pre interakciu so zákazníkmi, konkurenciou, spolupracovníkmi a okolím. Marketing zahŕňa plánovanie a realizáciu koncepcie, tvorby cien, propagácie a distribúcie myšlienok, tovaru a služieb. Začína identifikáciou a meraním potrieb a prianí spotrebiteľov, hodnotením konkurenčného prostredia, výberom najvhodnejších cieľových skupín zákazníkov a vypracovaním marketingovej stratégie a programu realizácie ponuky, ktorá uspokojí potreby spotrebiteľov lepšie než konkurencia.

Štruktúra programu

V našom programe MBA v oblasti marketingu absolvujete dôležité predmety od vedenia organizácií až po marketingové stratégie, budete skúmať nákupné zvyklosti, trendy a správanie spotrebiteľov. Hlavnými cieľmi tohto študijného programu sú zlepšiť schopnosť absolventov posudzovať trhové príležitosti analýzou zákazníkov, konkurentov, spolupracovníkov, kontextu a silných a slabých stránok spoločnosti, vypracovať účinné marketingové stratégie na dosiahnutie cieľov organizácie, navrhnúť program realizácie stratégie tak, aby ste maximalizovali jej šancu na úspech a komunikovať a obhajovať svoje odporúčania tak z kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho hľadiska.

Študijný program je navrhnutý tak, aby slúžil ako úvod do teórie a praxe marketingu. Budete skúmať teóriu a aplikáciu marketingových koncepcií prostredníctvom kombinácie prípadov, diskusií a prednášok, čerpať materiály z rôznych zdrojov a prostredí vrátane služieb, spotrebiteľských produktov a produktov pre podniky. Štúdium bude pre vás výzvou, aby ste sa učili a držali krok s marketingovými trendmi, aby ste ich mohli využiť vo svojej súčasnej alebo budúcej marketingovej kariére.

Študijné moduly

Globálny marketing 21. storočia

 • Globálny marketingový manažment

 • Marketingová stratégia

 • Marketingová komunikácia

 • Marketingové riadenie

Brand manažment,

 • Marketing produktu a značky

 • Branding

Social media marketing

 • Digitálny marketing

 • Marketing sociálnych médií

Podpora predaja

 • Spotrebiteľské správanie

 • Reklama a podpora predaja

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Marketingový manažment

Marketingový manažment je predmet, ktorý sa zaoberá rôznymi koncepciami marketingových stratégií, postupov a nových techník, ktoré sa menia v závislosti od požiadaviek a potrieb spotrebiteľov. Predmet pomáha študentom zoznámiť sa s marketingovým procesom, ktorý zahŕňa plánovanie, stanovenie cien a propagáciu tovaru a služieb na cieľovom trhu a zameriava sa na činnosti ako sú propagačné techniky, mechanizmy znižovania nákladov, ako aj vytváranie a udržiavanie zákazníkov pomocou dôkladnej analýzy a predvídania situácie na trhu.

Globálny marketingový manažment

Tento predmet sa zaoberá príležitosťami a problémami spojenými s globálnym marketingom. Posudzuje sa vplyv kultúrneho, ekonomického, politického a technologického prostredia v rôznych krajinách na marketing. Budeme diskutovať o vzťahu medzi globálnym marketingom a globálnou obchodnou stratégiou. Budeme preberať spôsoby analýzy zákazníkov a konkurentov v celosvetovom meradle. Budeme skúmať stratégie a taktiky pre rozvoj každého zo štyroch „P“ na medzinárodnej a globálnej úrovni vrátane rozvoja politiky produktov, služieb a značky, reklamných, propagačných a komunikačných plánov, distribučných kanálov a cenovej politiky v globálnom kontexte. Budeme skúmať prístupy k rozhodovaniu o miere globalizácie a lokalizácie marketingu. Budeme sa zaoberať aj kľúčovými aspektmi marketingu tak v globálnom meradle, ako aj v každom z hlavných regiónov sveta.

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia je kľúčovým aspektom celkového marketingového poslania spoločnosti a významným faktorom určujúcim jej úspech na trhu. Cieľom marketingovej komunikácie je sprostredkovať významy cieľovej skupine a vybudovať tak silnú značku. Tento predmet poskytuje študentom príležitosť analyzovať, navrhovať a hodnotiť rôzne komunikačné a propagačné rozhodnutia. Konkrétne témy zahrnujú základné rozhodnutie v oblasti marketingovej komunikácie, kreatívny brief, písanie oznamu/kópie, komunikačné stratégie a mediálne stratégie. Na skúmanie týchto otázok poskytuje tento predmet relevantné a aktuálne teórie, koncepty, techniky a modely v oblasti marketingovej komunikácie a propagácie.

Marketingová stratégia

Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť vám schopnosti a znalosti, ktoré potrebujete na pochopenie a fungovanie v oblasti marketingu. Dôraz sa kladie na témy marketingového prostredia, správania spotrebiteľov, segmentácie trhu, cielenie, positioningu, produktu, služieb, ceny, miesta, propagácie, reklamy a strategického marketingu v kombinácii s témami etiky a spoločenskej zodpovednosti v súvislosti s marketingom. To všetko bude integrované s konceptmi digitálneho marketingu, čo umožní zamerať sa na neustály proces zmeny a obnovy marketingu. Jedným z cieľov je, ako predávať sám seba, počnúc dobrými prezentačnými schopnosťami a hlbším pochopením toho, ako správne nakladať s emóciami v rôznych situáciách.

Marketing produktu a značky

Cieľom predmetu je zamerať sa na kľúčové témy riadenia značky a produktu, ktoré pomôžu súčasným aj budúcim marketingovým manažérom v ich schopnosti strategického rozhodovania. Témy sa vyberali na základe zodpovednosti marketingových manažérov, najnovších trendov v odvetví a akademického výskumu. Štúdium je založené na existujúcich modeloch komunikácie a spotrebiteľského správania, aby bolo možné preskúmať mnoho otázok, ktorým čelí moderný manažér značky. Medzi hlavné témy patria: hodnotenie značiek, značky a ich vzťahy so spotrebiteľmi, ako vytvárať kapitál značky a nástroje potrebné na riadenie kapitálu v čase.

Branding

Cieľom predmetu je vybaviť študentov znalosťami a schopnosťami, ktoré im umožňujú pochopiť a analyzovať riadenie značky a brandingu z pohľadu firiem a spotrebiteľov. Tento cieľ sa dosiahne starostlivou analýzou kľúčových pojmov týkajúcich sa tohto predmetu: firemná perspektíva, vývoj značky a architektúry značky, definícia a úloha marketingového mixu, integrácia marketingovej komunikácie a riadenie značky, vnímanie značky spotrebiteľmi atď.

Spotrebiteľské správanie

Predmet sa zameriava na pochopenie a predvídanie spotrebiteľského správania prostredníctvom integrácie teórií z psychológie, sociológie, antropológie a ekonómie. Dôraz sa kladie na to, ako je správanie utvárané vnútornými a vonkajšími vplyvmi. Rozhodovanie spotrebiteľov je často zložité a zďaleka nie racionálne. Medzi preberanými témami nájdete význam spotrebiteľského správania a výskumu, vnútorné vplyvy ako motivácia a angažovanosť, osobnosť, vnímanie seba, životný štýl, vnímanie, určenie, utváranie a zmena postojov a komunikácia, vonkajšie vplyvy ako je kultúra, subkultúra, sociálna trieda, referenčné skupiny a rodina a šírenie inovácií a rozhodovanie spotrebiteľov.

Reklama a podpora predaja

Predmet sa zaoberá prvkami reklamy a podpory predaja v podnikateľskom prostredí. K témam patria reklamné apely a podpora predaja, výber médií, využitie reklamy a podpory predaja ako marketingového nástroja a spôsoby testovania účinnosti. Po jeho absolvovaní by študenti mali byť schopní preukázať pochopenie preberaných konceptov prostredníctvom ich aplikácie a budú predovšetkým schopní vysvetliť použitie reklamy a podpory predaja ako marketingového nástroja, opísať reklamné a propagačné apely, vysvetliť vhodný výber médií a hovoriť o spôsoboch testovania účinnosti reklamy a podpory predaja.

Marketing sociálnych médií

Dôležitosť strategickej prítomnosti na sociálnych sieťach pre moderné podniky nemožno podceňovať. Sociálne média sa vyvinuli tak, aby slúžili ako lepidlo, ktoré spája a zlepšuje digitálnu marketingovú stratégiu a celkovú skúsenosť značky pre spotrebiteľa, od vytvárania miesta priameho kontaktu so spotrebiteľmi cez poskytovanie informácií o nákupnom správaní až po zvyšovanie hodnotenia SEO. Tento predmet vás naučí pracovať s rôznymi platformami sociálnych médií a ich nástrojmi a technikami a jeho cieľom je urobiť z vás skúseného marketéra sociálnych médií s využitím účinných a osvedčených metodík. Po jeho úspešnom absolvovaní budete schopní formulovať marketingovú stratégiu sociálnych médií zodpovedajúcu vašim potrebám, realizovať účinné marketingové kampane na sociálnych sieťach, ovplyvňovať povedomie o svojej značke využívaním viacerých kanálov sociálnych médií a budovať vzťahy s cieľovou skupinou a podporovať jej zapojenie.

Digitálna reklama

Tento predmet je zostavený ako úvod do sveta digitálnej a online reklamy. Budeme sa v ňom zaoberať všetkými rôznymi typmi digitálnych reklamných jednotiek, reklamnými partnermi, procesom, nákupom a ďalšími informáciami. Je ideálny pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o reklamu svojho podniku na internete, hľadajú prácu v oblasti plánovania digitálnych médií, zaujíma ich, ako sa veľké značky rozhodujú o umiestnení reklamy na internete, študentov zameraných na marketing a reklamu alebo tých, ktorých vo všeobecnosti zaujíma, ako sa vytvárajú a servírujú reklamy, ktoré vidíte na internete.