MBA – Medzinárodný manažment

Základné informácie

S rastúcou globalizáciou trhov spojenou s revolúciou informačných a komunikačných technológií si stále viac organizácií uvedomuje význam efektívneho riadenia zmien ako základu konkurenčnej výhody na globálnom trhu. Cieľom tohto študijného programu je preto pripraviť absolventov na pozície v strednej fáze kariéry v organizáciách súkromného a verejného sektora (aj v mimovládnych organizáciách) v medzinárodnom meradle.

Štúdium programu je navrhnuté tak, aby študentom poskytlo ucelený prehľad o problematike medzinárodných vzťahov a moderných dejín a ich vplyvu na medzinárodné vzťahy medzi štátmi. Dôraz sa kladie na oblasť medzinárodného obchodu, ktorá je pre uchádzačov nepochybne kľúčová, a na koncept spolupráce s nadnárodnými obchodnými partnermi.

Absolvovanie tohto programu umožňuje účasť na diplomatických misiách na pozícii stredného a vyššieho personálu a takisto v štátnych správach, ktoré zodpovedajú za zahraničnú politiku štátu, ako aj v komerčných a nekomerčných medzinárodných organizáciách. Študenti môžu vystupovať ako špecialisti pre konkrétne štáty alebo oblasti.

Štruktúra programu

Či už teóriu podnikania a manažmentu ovládate, alebo ste v tejto oblasti úplnými nováčikmi, štúdium MBA so zameraním na medzinárodný manažment vám umožní pokryť všetky funkčné oblasti manažmentu. Medzinárodný charakter programu poskytuje bohaté multikultúrne skúsenosti. Prostredníctvom jednotlivých predmetov budete môcť získať všetky zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby ste sa stali vedúcimi pracovníkmi v oblasti medzinárodného podnikania.

Spôsob myslenia v základnom študijnom programe sa dá opísať ako multikultúrny, podnikateľský, strategický, etický a spolupracujúci. Jeho súčasťou sú predmety ako podniková štatistika, finančné účtovníctvo, financie, mikro a makroekonómia, strategické vedenie, big data alebo podnikateľská kreativita a inovácie. Vysoko špecializované predmety umožňujú študentom ponoriť sa hlbšie do konkrétneho problému a môžu tak získať špecializáciu v odbore a disciplíne podľa svojho výberu.

Študijné moduly

Medzinárodné financie

 • Medzinárodné účtovníctvo

 • Medzinárodné financie

 • Medzinárodná ekonomika a inovácie

 • Medzinárodné podnikové financie

Geopolitika

 • Geopolitika a globalizácia

 • Globálna stratégia

 • Globálne podnikanie a udržateľnosť

Medzinárodné podnikanie

 • Medzinárodný obchod a obchodné právo

 • Medzinárodný marketing

 • Medzinárodné vyjednávanie a komunikácia

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Globálna stratégia

Cieľom predmetu Globálna stratégia je poskytnúť študentom zručnosti, vedomosti a citlivosť potrebné na vytvorenie, udržanie a obnovenie udržateľnej konkurenčnej výhody v globálnom prostredí. Tento predmet sa zaoberá otázkami medzinárodného podnikania z integrovaného pohľadu na úrovni firmy.

Globálne podnikanie a udržateľnosť

Ciele udržateľného rozvoja sú veľmi dôležité globálne ciele. Skrývajú v sebe tak významné príležitosti, ak sa kreatívne využijú, ako aj obrovské riziká, ak sa nimi nebudete zaoberať. Cieľom tohto predmetu je kriticky preskúmať, ako môžu rôzne podniky so ziskom prispieť k využitiu príležitostí a riešeniu rizík spojených s cieľmi udržateľného rozvoja. Po jeho absolvovaní by študenti mali rozumieť cieľom udržateľného rozvoja a kriticky skúmať ich dôsledky pre nadnárodné spoločnosti, rozumieť teoretickým základom podnikania ako aktéra rozvoja a politiky v globálnej ekonomike a kriticky o nich diskutovať, kriticky zhodnotiť rôzne prístupy na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, pochopiť, teoreticky zhodnotiť a kriticky diskutovať o tom, ako ciele udržateľného rozvoja nanovo definujú vzťahy medzi podnikmi a spoločnosťou a kriticky zhodnotiť význam myslenia o udržateľnosti ako základnej manažérskej schopnosti pri zvládaní výziev a skúmaní príležitostí v rámci cieľov udržateľného rozvoja.

Medzinárodná ekonomika a inovácie

Ekonómia je dôležitý predmet, ktorý ovplyvňuje spôsob života v medzinárodnom meradle v krajinách, ktoré využívajú trhový systém na určovanie alokácie zdrojov vo svojej spoločnosti. Cieľom tohto predmetu je pomôcť študentom pochopiť fungovanie trhového systému v medzinárodnom prostredí a preskúmať povahu a usporiadanie rôznych spoločností a argumenty, ktoré sú základom mnohých veľkých globálnych verejných problémov súčasnosti v medzinárodnom prostredí, a pochopiť fungovanie a správanie medzinárodných firiem a ďalších rozhodovacích subjektov prostredníctvom štúdia princípov medzinárodnej ekonómie užitočných pre študentov medzinárodného programu MBA.

Medzinárodný obchod a obchodné právo

Štúdiom predmetu Medzinárodný obchod sa študenti zoznámia s obchodovaním na medzinárodnom trhu. Dôkladne sa vysvetlia pojmy otvorenosť ekonomiky, uzavretosť ekonomiky a vývoz a dovoz tovaru. Ďalej sa tento predmet zameriava na členstvo ČR v EÚ a jeho vplyv na medzinárodný obchod. Študenti spoznajú typy medzinárodného obchodu a jeho dôsledky na ekonomické procesy. Súčasťou predmetu je aj medzinárodné obchodné právo, ktoré sa zameriava predovšetkým na obchodovanie na medzinárodnom trhu. Cieľom je poskytnúť študentom náhľad na túto problematiku predovšetkým z obchodno-právneho hľadiska.

Medzinárodné účtovníctvo

Tento predmet poskytuje príležitosť získať reálne skúsenosti s účtovníctvom v medzinárodnom kontexte. Približuje kontext účtovných informácií s ohľadom na širšie sociálne, politické, ekonomické, prírodné a kultúrne prostredie. Po absolvovaní tohto predmetu budete schopní opísať príčiny a povahu rozdielov v medzinárodnom finančnom výkazníctve, vysvetliť reguláciu účtovníctva, vysvetliť a zhodnotiť koncepčný rámec účtovného výkazníctva, porozumieť teórii a praxi konsolidovanej skupinovej účtovnej závierky, syntetizovať a efektívne využívať účtovné informácie a znalosti, opísať niektoré kľúčové medzinárodné účtovné štandardy a diskutovať o nich, porozumieť podstate interpretácie účtovnej závierky v medzinárodnom kontexte, identifikovať, vyhodnotiť a kriticky posúdiť alternatívne účtovné techniky. Ďalej budete schopní preukázať vysokú osobnú efektivitu, uplatňovať kritické sebauvedomenie a riadenie osobných zdrojov v kontexte rôznorodého podnikateľského prostredia.

Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing často vyžaduje zásadné zmeny v tom, ako organizácie podnikajú na globálnom trhu. Pre dnešného vedúceho pracovníka podniku je nevyhnutné, aby si bol vedomý dôsledkov marketingových stratégií a spôsobu ich využitia v rôznych krajinách s odlišnou kultúrou. Predmet sa zameriava na identifikáciu a uspokojovanie potrieb konkrétnych medzinárodných cieľových trhov prostredníctvom úzkej interakcie s manažérmi z ďalších funkčných oblastí ako sú propagácia, financie, účtovníctvo a ľudské zdroje.

Medzinárodný manažment

Pozorujeme zásadnú zmenu v povahe geopolitiky. Vedúci predstavitelia svetového biznisu sa už nebudú sústrediť na jeden či dva akciové trhy, meny, ekonomiku alebo politických vodcov. Na to je dnešné podnikateľské prostredí príliš zložité a previazané. Národné štáty a nadnárodné korporácie budú aj naďalej mocné a dôležité. Globálne siete zahŕňajúce technologické, podnikateľské, sociálne a environmentálne záujmové skupiny budú aj naďalej mocné. Budúce ekonomické a obchodné úsilie sa bude stále viac vyznačovať hľadaním spoločného základu, produktívnych partnerstiev a vzájomného prospechu. Tento predmet sa zameria na rozvoj hlbšieho porozumenia tomu, ako a prečo sa môžu manažérske postupy a procesy na celom svete líšiť, a na rozvoj zručností potrebných na úspešné fungovanie v tomto medzinárodnom podnikateľskom prostredí.

Medzinárodné financie

V dôsledku rastúcej závislosti na úzko integrovaných zahraničných operáciách sa v každej nadnárodnej firme otvoril paralelný svet financií, ktorý bol doteraz prehliadaný. Predmet sa preto zaoberá mnohými aspektmi finančného rozhodovania v globálnych firmách, ktoré tieto zmeny vyvolali. Stručne vysvetľuje celkovú štruktúru globálnych financií, opisuje analytický rámec, ktorý slúži ako sprievodca pre praktické finančné rozhodnutia týkajúce sa financovania, investícií, riadenia rizík a riadenia stimulov v nadnárodnej firme. Tento rámec zdôrazňuje potrebu zladiť protichodné sily, aby nadnárodné firmy získali konkurenčnú výhodu na svojich vnútorných kapitálových trhoch.

Medzinárodné rokovanie a komunikácia

Medzikultúrna komunikácia je medzinárodná komunikácia presahujúca hranice štátov a zahrňujúca mnoho rôznych kultúr. Existuje široká škála komunikačných problémov, ktoré sa prirodzene objavujú pri pohybe cez hranice štátov a v organizáciách, ktoré tvoria jednotlivci z rôznych krajín predstavujúci rôzne náboženské, sociálne, etnické a vzdelanostné prostredia. Interkultúrna komunikácia sa snaží pochopiť, ako sa ľudia z rôznych krajín a kultúr správajú, komunikujú a vnímajú svet okolo seba úplne odlišne. Z hľadiska manažmentu študuje situácie, v ktorých sa ľudia z rôznych kultúr vzájomne ovplyvňujú v podnikateľskom prostredí. Cieľom predmetu je preto získať porozumenie pre rozdiely v jazyku, zvykoch, sociálnych atribútoch, myšlienkových vzorcoch a ďalších aspektoch kultúr rôznych skupín ľudí. Pochopenie medzikultúrnej komunikácie je nevyhnutné pre vedenie medzinárodných obchodov. Cieľom tohto kurzu je toto pochopenie poskytnúť.

Geopolitika a globalizácia

Geopolitika a globalizácia je predmet, ktorý je zameraný na základné rysy rastúcej vzájomnej previazanosti ekonomík spôsobené revolúciou v informačných a dopravných technológiách. Zameriava sa na jej hlavné dôsledky tak pre rôzne skupiny krajín, ako aj pre politickú a kultúrnu rovnováhu sveta. Dnes všetci používajú slovo „globalizácia“, ale existuje iba malá zhoda v tom, čo znamená, a preto nie je prekvapivé, že ešte menšia zhoda panuje v tom, či je pre svetovú ekonomiku dobrá, zlá alebo oboje. Tento predmet tieto debaty nevyrieši, ale jeho sledovanie umožní presnejšie a správnejšie pochopenie toho, čo tento pojem znamená a čo globalizácia znamená pre svetovú ekonomiku a politiku.