Štipendiá

EIFM

Štipendiá

Štúdium na EIFM je skvelou investíciou do vašej budúcnosti. Rovnako ako každá iná investícia, aj táto si vyžaduje starostlivé plánovanie a podrobné informácie. Sme si vedomí toho, že väčšina študentov sa spolieha na viac spôsobov podpory, či ide o osobné zdroje, pôžičky, štipendiá alebo inú formu grantov. Naše oddelenie zamerané na finančnú pomoc vám pomôže urobiť informované rozhodnutia a nájsť zdroje financovania, vďaka ktorým sa vám táto investícia vyplatí.

Nižšie nájdete všetky možnosti štipendií a grantov, ktoré v rámci nadácie European Institute of Finance & Management ponúkame.

Štipendium môže uplatniť každý, kto sa na štúdium prihlási v období od 1. 1. do 28. 2. Každý študent, ktorý sa prihlási na štúdium v tomto období a uhradí aspoň 1. splátku školného, má nárok na 15 % zľavu z kompletnej ceny školného. Zľava sa vzťahuje na všetky postgraduálne študijné programy.
V rámci tohto štipendijného programu EIFM udeľuje až 30 študentom ročne takmer 80 % zľavu na štúdium. Študenti, ktorým bude toto štipendium priznané, sa vyberajú predovšetkým na základe vynikajúcich študijných výsledkov, profesijných skúseností a osobných zásluh. Všetci vybraní študenti musia byť odrazom hodnôt, za ktorými si EIFM v rámci svojej činnosti stojí.
V EIFM chceme podporovať ženy, ktoré budú súčasťou vedení národných i nadnárodných korporáciách či na inej vedúcej pozícii. Preto v rámci tohto štipendia podporujeme ženy, ktoré majú vynikajúce profesijné výsledky a potenciál stať sa líderkami vo svojom odbore. Uchádzačky o toto štipendium by mali preukázať príkladné vodcovské schopnosti, kreatívne vedenie a odhodlanie presadzovať záujmy žien a svoje kariérne ciele. Maximálna výška štipendia je 50 % školného.
Tento typ štipendia sa udeľuje uchádzačom s veľkým podnikateľským duchom, ktorí preukážu vynikajúce podnikateľské výsledky, vysokú úroveň podnikateľského ducha a aj kreativity. Súčasťou by mala byť aj snaha prispieť svojou činnosťou do vzdelávacieho systému EIFM.
V EIFM kladieme dôraz na rodinu a hodnoty s tým spojené. Preto si vážime a vítame študentov s rodinou a udeľujeme štipendiá tým, ktorí si podľa názoru nášho štipendijného výboru zaslúžia finančnú pomoc. Štipendium sa udeľuje aj v prípade, že sa na štúdium prihlási viac členov jednej rodiny.
Uchádzač, ktorý svojou činnosťou prispieva akokoľvek významným spôsobom v oblasti vedy či novodobých technológií a má potenciál pre inovácie a technologický pokrok, môže požiadať o štipendium, ktoré sa mu prizná v prípade, že preukáže predovšetkým odborné znalosti v odvetví moderných technológií ako sú big data, digitálne transformácie, umelá inteligencia či programovanie.