Executive MBA

Základné informácie

Executive MBA (EMBA) je postgraduálny program zameraný na vedenie a manažment podnikov. Cieľom tohto programu je poskytnúť študentom hlbšie pochopenie fungovania podnikateľského sveta a rozvíjať ich schopnosti v oblasti vedenia a riadenia podniku. EMBA program je určený pre manažérov, ktorí majú už určité skúsenosti v oblasti manažmentu a hľadajú ďalší rozvoj a posun v kariére. V rámci programu sa študenti zoznámia s novými manažérskymi technikami, stratégiami a trendov v oblasti podnikania, ktoré môžu aplikovať v praxi a zlepšiť tak svoje vlastné výsledky a výkonnosť podniku.

Executive MBA program je navrhnutý tak, aby pomohol skúseným manažérom posunúť sa v ich kariére a rozvíjať ich zručnosti v oblasti riadenia a vedenia. Tento program je určený pre manažérov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti strategického riadenia, podnikania, inovácií, globálneho podnikania a ďalších kľúčových oblastí, ktoré sú potrebné na úspech v dnešnom konkurenčnom svete.

Štruktúra programu

Štruktúra programu Executive MBA na EIFM je koncipovaná tak, aby bola čo najefektívnejšia a súčasne umožňovala študentom získať komplexné a praktické vzdelanie v oblasti podnikania a manažmentu. Študijný program je rozdelený do niekoľkých modulov, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty vedenia podniku a rozvoja manažérskych schopností.

Vzhľadom na to, že program je určený pre skúsených manažérov, ktorí už majú niekoľko rokov skúseností v oblasti podnikania, môžu získané znalosti a zručnosti veľmi rýchlo a efektívne aplikovať v praxi, čo im umožňuje rýchlo sa posúvať v kariére a byť úspešní vo svojich odboroch.

Po dokončení programu Executive MBA na EIFM budú študenti schopní aplikovať svoje nové znalosti a zručnosti v praxi a byť úspešnejší v riadení svojich podnikov alebo tímov. Tento program im umožní posunúť sa na ďalšiu úroveň kariéry a rozvíjať svoj potenciál ako lídri.

Študijné moduly

Strategické riadenie a vedenie

 • Koncepty stratégie a vedenia

 • Strategické modely

 • Rozhodovanie

Inovácie a podnikanie

 • Inovačné procesy

 • Podnikateľské schopnosti

 • Tržná analýza

Medzinárodný obchod a globálna stratégia

 • Medzinárodné trhy

 • Obchodné príležitosti

 • Globálna konkurencia

 • Medzinárodný marketing

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program EMBA.
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program EMBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa EMBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu EMBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu EMBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Manažment a riadenie podniku

Predmet Management a riadenie podniku je kľúčovým krokom v procese rozvoja manažérskych schopností a schopností vedenia tímu v podnikovom prostredí. Predmet prináša študentom teoretické a praktické znalosti, potrebné na efektívne riadenie organizácie. Počas štúdia sa študenti naučia ako plánovať a koordinovať celkovú stratégiu a ciele organizácie. Ďalej sa naučia ako pracovať s rozpočtom a zdrojmi, ako riadiť ľudské zdroje a ako viesť tímy. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní efektívne riadiť podnikové prostredie, byť úspešní v riadení tímu a plánovaní stratégií, a mať celkový vhľad do fungovania podniku.

Finančné riadenie podniku

Predmet Finančné riadenie podniku poskytuje študentom komplexné znalosti o finančnom riadení podniku. Počas štúdia sa študenti naučia, ako plánovať, monitorovať a riadiť finančné zdroje organizácie. Súčasťou tohto predmetu sú aj témy ako finančná analýza, finančné nástroje a investície, ako aj riadenie rizík. Predmet tiež zahŕňa praktické aspekty ako je rozpočtovanie, kontrola nákladov a zdrojov financovania. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní efektívne riadiť finančnú stránku podniku, byť schopní prijímať strategické rozhodnutia na základe finančných údajov a zlepšiť finančnú výkonnosť organizácie.

Obchodné vyjednávanie, techniky a zručnosti

Predmet Obchodné vyjednávanie, techniky a zručnosti sa zameriava na rozvoj schopností študentov v oblasti vyjednávania a komunikácie v rámci podnikateľského prostredia. Študenti sa naučia rozpoznávať a využívať stratégie, taktiky a techniky pri jednaní a budú môcť využiť nadobudnuté znalosti pri jednaní s obchodnými partnermi. Predmet zahŕňa aj oblasti ako je etika a kultúrne rozdiely v obchodnom prostredí, vytváranie vzťahov s obchodnými partnermi a riešenie konfliktov. Absolventi tohto predmetu budú mať prehľad o rôznych prístupoch k obchodnému konaniu a budú schopní použiť rôzne techniky a stratégie na dosiahnutie výhodných dohôd.

Firemná kultúra a identita

Predmet Firemná kultúra a identita sa zameriava na význam firemnej kultúry pre úspech podniku. Študenti sa budú zaoberať tým, ako je možné vytvárať, udržiavať a rozvíjať firemnú kultúru a aký vplyv má kultúra na správanie a výkon zamestnancov. Predmet zahŕňa aj oblasť identity podniku a jej vplyv na vnímanie značky, marketing a vzťahy s klientmi. Študenti budú môcť porovnať rôzne prístupy k budovaniu a udržiavaniu firemnej kultúry a získajú znalosti pre zaistenie kvality a výkonu firmy. Absolventi tohto predmetu budú schopní identifikovať kľúčové prvky pre vytváranie pozitívnej firemnej kultúry a bude môcť navrhnúť a implementovať kroky na posilnenie kultúry a identity podniku.

Riadenie rizík

Předmět Řízení rizik se zaměřuje na identifikaci, analýzu a hodnocení rizik v podnikovém prostředí. Studenti se naučí používat nástroje pro řízení rizik a proaktivní přístup k rizikovému řízení v oblastech jako je bezpečnost, regulace a právní rámce, informační systémy, lidské zdroje a finance. Během studia se studenti naučí rozhodovat v situacích, kdy se musí vypořádat s nejistotou a riziky, a také budou mít možnost prozkoumat strategie pro snižování rizik a plánování krizových situací. Absolventi tohoto předmětu budou schopni aplikovat rizikové řízení na různé oblasti podnikání, což jim pomůže minimalizovat škody způsobené riziky a maximalizovat výkonnost podniku.

Inovačný manažment

Predmet Inovačný manažment sa zameriava na vývoj inovačných schopností v podnikovom prostredí. Študenti sa naučia aplikovať kreatívne techniky a metódy na identifikáciu a vývoj nových produktov, služieb a procesov, a tiež sa budú zaoberať otázkami týkajúcimi sa získavania investícií. Ďalej sa študenti naučia hodnotiť a implementovať inovačné projekty a budú sa venovať témam, ako sú otvorené inovačné systémy a spolupráca s externými partnermi. Počas štúdia sa študenti zoznámia s najnovšími trendmi v oblasti inovačného manažmentu a budú mať možnosť preskúmať príklady inovatívnych projektov z rôznych oblastí podnikania. Absolventi tohto predmetu budú schopní efektívne viesť inovačné projekty a prispieť k rozvoju podniku v inovačnej oblasti.

Medzinárodný obchod a obchodná stratégia

Predmet Medzinárodný obchod a obchodné stratégie sa zameriava na obchodné vzťahy a stratégie podnikov v medzinárodnom prostredí. Študenti sa naučia analyzovať trhy a ich špecifikácie, ako sú napríklad kultúrne rozdiely a obchodné zvyklosti v rôznych krajinách. Predmet sa tiež zaoberá otázkou medzinárodného obchodovania, vrátane dovozu a vývozu tovaru, investícií a právnych otázok. Študenti sa tiež dozvedia, ako vytvárať obchodné stratégie, ktoré budú účinné v medzinárodnom prostredí a akými spôsobmi zvládať riziká a výzvy, ktoré sú s medzinárodným obchodom spojené. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní efektívne riadiť medzinárodné obchodné aktivity a budú mať hlbšie porozumenie medzinárodnému obchodu a jeho strategickým aspektom.

Vedenie a rozvoj tímu

Predmet Vedenie a rozvoj tímu sa zameriava na praktické zručnosti a nástroje potrebné pre efektívne vedenie a rozvoj tímu v organizácii. Študenti sa naučia, ako identifikovať a riešiť problémy v tíme, ako rozvíjať efektívne komunikačné zručnosti, ako riadiť konflikty a ako podporovať rozvoj zamestnancov. Predmet tiež zahŕňa otázky tímovej dynamiky, vrátane úlohy a povinností jednotlivých členov tímu, vytváranie spoločnej vízie a cieľov a koordináciu aktivít tímu. Študenti sa tiež dozvedia, ako rozvíjať tímovú kultúru a ako prekonávať rôzne výzvy, ako je tímová neúspešnosť a strata motivácie. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní využiť efektívne tímové nástroje a techniky pre vedenie a rozvoj tímu a zlepšia tak výkonnosť tímu a celej organizácie.

Medzinárodné právo a etika v podnikaní

Predmet Medzinárodné právo a etika v podnikaní sa zaoberá základnými právnymi otázkami, s ktorými sa môže stretnúť manažér v medzinárodnom prostredí. Študenti sa zoznámia s právnymi systémami a základnými právnymi normami, ktoré upravujú medzinárodný obchod. Ďalej sa naučí rozlišovať medzi právnymi záväzkami v rôznych krajinách a vyriešiť etickú dilemu. Tento predmet pripravuje študentov na rozhodovanie v situáciách, keď sa stretnú s etickými a právnymi problémami v medzinárodnom podnikaní. Študenti si osvoja kritické myslenie a schopnosť aplikovať právne a etické princípy na rôzne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. Po absolvovaní predmetu budú študenti mať hlbšie znalosti o medzinárodnom práve a etike v podnikaní, čo im umožní lepšie porozumieť a aplikovať rôzne právne a etické normy v medzinárodnom obchode.

Leadership a osobný rozvoj manažéra

Predmet Leadership a osobný rozvoj manažéra sa zameriava na rozvoj manažérskych zručností a osobnostného rastu. Študenti sa naučia, ako vytvárať víziu a stratégiu, ako sa učiť z chýb, ako motivovať svojich podriadených a ako budovať tímovú spoluprácu. Ďalej sa naučia rozvíjať svoje osobnostné kvality ako je empatia, sebakontrola, charizma a sebavedomie. Študenti sa zoznámia s najnovšími teóriami v oblasti leadershipu a osobnostného rozvoja a naučia sa ich aplikovať v praxi. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní aplikovať vlastný manažérsky štýl a stratégiu v praxi, rozvíjať svoje zručnosti a osobnostné kvality a viesť tímy k dosiahnutiu spoločných cieľov.