MBA – Finančný manažment

Základné informácie

Študijný program MBA zameraný na financie a finančný manažment zahŕňa štúdium analytiky, rozpočtovania, organizácie a monitorovania financií. Vyžaduje také zručnosti, ako sú dôkladné vyhodnocovanie dát, logická analýza a proaktívne rozhodovanie.

Cieľom študijného programu je poskytnúť študentom dôležité finančné zručnosti a znalosti potrebné na získanie vstupných pozícií v súkromnom priemysle a verejnom sektore. Štúdium zoznámi študentov so základmi rozhodovania o výsledku hospodárenia, ako aj s princípmi finančného riadenia, a umožní im získať cenné znalosti manažérskeho účtovníctva a manažérskych financií. Program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, finančných riaditeľov, účtovníkov a všetkých ostatných uchádzačov, ktorí sa usilujú získať potrebné znalosti z oblasti finančného manažmentu.

Štruktúra programu

Životný cyklus spoločnosti závisí od jej finančného rastu a riadenia. Naši študenti získajú znalosti a zručnosti potrebné na zapojenie generálneho a finančného riaditeľa organizácie do rozhodovania, zostavovania rozpočtu a analýzy projektov. Študenti takisto získajú výbavu na vynikajúci výkon v oblasti investičného bankovníctva a správy portfólia akcií.

Študijný program so zameraním na financie a finančné riadenie vám umožní pochopiť najdôležitejšie koncepty globálneho manažmentu, stratégie, financií a marketingu. Táto špecializácia vám pomôže získať odborné znalosti, ktoré potrebujete na riadenie finančnej budúcnosti spoločností. Riadenie a kontrola výkonnosti vás vyškolí v rozhodovaní, zostavovaní rozpočtu a technikách kontroly vkladov. Svoje podnikateľské rozhodnutia môžete podporiť zverejnenými finančnými výkazmi s využitím výskumných a analytických schopností, ktoré vám poskytne modul Pokročilé podnikové výkazníctvo. Naučíte sa aj aplikovať manažérske účtovníctvo a metódy merania výkonnosti na reálne podniky. Získate si pritom strategický a komplexný pohľad na finančné riadenie.

Študijné moduly

Riadenie a kontrola výkonnosti

 • Oceňovanie podniku

 • Finančné riadenie podniku

 • Finančný manažment

 • Makroekonómie

Pokročilé podnikové výkazníctvo

 • Podnikové financie

 • Mikrofinancovanie a poistenie

Finančné investície

 • Devízový trh a devízové operácie

 • Finančné kritériá efektívnosti investícií

 • Finančné trhy a inštitúcie

 • Investičná analýza a riadenie portfólia

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Oceňovanie podniku

Tento predmet vám poskytne rámec pre oceňovanie a oceňovanie sekuritizovaných aj nesekuritizovaných subjektov (či už ide o konkrétne aktíva alebo celé spoločnosti). To zahŕňa využitie účtovnej aj finančnej analýzy subjektu pre stanovenie hodnoty. Predmet bude k téme pristupovať z aplikovaného hľadiska, aby si účastníci mohli metódy oceňovania prakticky vyskúšať. Súčasťou predmetu sú aj základné otázky získavania kapitálu, a to tak z pohľadu pevného výnosu, ako aj z pohľadu akcií.

Finančný manažment

Tento predmet sa zameriava na oblasť finančného riadenia. Ukážeme manažérom, ako spolupracovať s účtovnými a finančnými oddeleniami, pomôžeme im pochopiť, ako firmy plnia svoje finančné ciele s využitím finančného rozhodovania. V rámci štúdia sa takisto vysvetlia finančné nástroje a techniky, ktoré sa môžu použiť na to, aby pomohli firmám maximalizovať hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajúcich sa rozpočtovania kapitálu, kapitálovej štruktúry a riadenia pracovného kapitálu. Budete sa zaoberať aj množstvom súvisiacich tém vrátane nadnárodného finančného riadenia, riadenia rizík, fúzií a akvizícií.

Finančné riadenie podniku

Tento predmet oboznamuje študentov s aktuálnymi finančnými konceptmi a nástrojmi na riadenie peňazí v organizáciách zapojených do miestnej a globálnej ekonomiky. Zaoberá sa súčasnými osvedčenými postupmi finančnej analýzy a plánovania prostredníctvom aplikácie finančných konceptov. Patria tu ukazovatele finančnej výkonnosti, časová hodnota peňazí, finančné trhy a inštitúcie, cenné papiere a oceňovanie firiem, náklady kapitálu, riziká a výnosy, dlhodobé finančné rozpočtovanie a riadenie pracovného kapitálu. Okrem toho sa v priebehu štúdia objavujú aj témy týkajúce sa leasingového financovania, hybridných cenných papierov a derivátov, zvereneckých fondov, fúzií a akvizícií a medzinárodných podnikových financií.

Makroekonómia

V rámci tohto predmetu si študenti osvojujú princípy, ktoré sa vzťahujú na ekonomický systém ako celok a používajú princípy a modely na opisovanie ekonomických situácií a predpovedajú a vysvetľujú výsledky pomocou grafov, tabuliek a dát, pričom skúmajú pojmy ako ekonomické merania, trhy, makroekonomické modely a makroekonomické politiky.

Podnikové financie

Predmet opisuje teóriu a prax podnikových financií. Jeho cieľom je poskytnúť koncepčné základy a vytvoriť rámec prijímania investičných a finančných rozhodnutí podnikov. Obsah bude veľmi užitočný pre začínajúcich investičných analytikov, finančných manažérov, odborníkov na podnikové financie a budúcich finančných riaditeľov. Predmet sa zaoberá pochopením hlavných finančných rozhodnutí, ktorým čelia podnikoví manažéri, a tým, čo a prečo robia podnikoví finanční profesionáli. Budeme kombinovať teóriu s praxou, aby sme v konečnom dôsledku pochopili, čo by mali podnikoví finanční profesionáli robiť, aby zvýšili hodnotu spoločnosti a bohatstva akcionárov. Medzi hlavné témy patrí časová hodnota peňazí a úrokové sadzby, oceňovanie projektov a firiem, analýza projektov, rozhodovanie o kapitálovom rozpočte, rozhodovanie o kapitálovej štruktúre, vzťah rizika a výnosu, finančná analýza atď.

Investičná analýza a riadenie portfólia

Investičná analýza a riadenie portfólia je odbor, ktorý v oblasti financií rastie. Cieľom tohto predmetu je lepšie porozumieť rôznym pojmom/princípom súvisiacim s investičnou analýzou a riadením portfólia. Ide o základný predmet zameraný na investície a riziká. Predstavuje študentom základné princípy investičnej analýzy a teórií a techniky riadenia portfólia a pokrýva hlavné otázky, ktoré v súčasnosti zaujímajú investorov. Študijný plán zahŕňa tieto témy: Globálne investičné prostredie, teória a prax portfólia, cenné papiere s pevným výnosom, analýza cenných papierov, analýza derivátových cenných papierov a trh s derivátovými cennými papiermi, hodnotenie správy aktív, aplikované riadenie portfólia.

Finančné trhy a inštitúcie

Predmet sa zameriava na štúdium základov finančných trhov a finančných nástrojov, na rysy utvárania moderných finančných trhov, na praktickú aplikáciu finančných nástrojov, na typy finančných inštitúcií a ich úlohy a funkcie na finančných trhov. Vedomosti, schopnosti a kompetencie získané v priebehu štúdia tohto predmetu budú užitočné pre odborníkov v oblasti financií a bankovníctva a zmenárenstva pri riešení rôznych problémov administratívneho, analytického, výskumného, zúčtovacieho a ekonomického charakteru. Takisto budú tieto vedomosti užitočné pre finančné koncepcie a aplikáciu analytických nástrojov pri vypracovávaní finančných stratégií.

Mikrofinancovanie a poistenie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s udržateľným mikrofinancovaním z hľadiska zásad a osvedčených postupov tak, ako ich dnes uplatňujú svetové inštitúcie. Poskytuje ucelený prehľad o makroekonomických základoch a o tom, ako sa mikrofinančné činnosti realizujú, hodnotia a riadia. Zároveň študentom pomôže získať väčší prehľad o mikrofinančných postupoch. Po jeho absolvovaní budú študenti schopní opísať koncept a princípy mikrofinancovania, identifikovať problémy, ktoré bránia úspechu mikrofinancovania v ich krajinách, vysvetliť skupine budúcich prevádzkovateľov mikropodnikov a malých podnikov podstatné súčasti mikrofinancovania ako finančné nástroje a metodiky poskytovania úverov, hodnotenie a riadenie výkonnosti a zostavovanie finančných výkazov, zhodnotiť stav mikrofinancovania vo svojej krajine a odporúčať pozitívne prístupy, ktoré uľahčia chudobným ľuďom prístup k finančným službám.

Finančné kritériá efektívnosti investícií

Predmet sa venuje modelom hodnotenia efektívnosti investičnej činnosti. Prezentované modely vychádzajú tak z orientácie na výkonnosť investície, ako aj z pohľadu na náklady s ňou spojené. Tieto modely môže využiť výrobný podnik, ale aj podnik finančných služieb (banka, poisťovňa atď.) či orgán štátnej správy (rezortná úroveň) alebo verejnej správy (zastupiteľstvo). Významnou zložkou predmetu je prehľad rozpočtových techník, ktoré sa využívajú v prípadoch organizácií riadených rozpočtom. V nevyhnutnej miere sa predmet venuje aj teórii projektového financovania. Úspešní absolventi budú disponovať reprezentatívnou teoretickou základňou v oblasti hodnotenia efektívnosti investičných aktivít a budú schopní prakticky aplikovať tieto poznatky vo finančnom riadení projektov.

Devízový trh a devízové operácie

Cieľom tohto predmetu je zoznámiť študentov s kľúčovými problémami devízových trhov, a to tak z makroekonomického hľadiska (menové kurzy a platobné bilancie, menová politika), ako aj z pohľadu profilu študijného odboru so zreteľom na požiadavky praxe (devízové trhy, bankový sektor, medzinárodné investovanie). Predmet poskytuje informácie z oblasti platobnej bilancie, rozoberá témy rovnováha a vzťah k devízovému trhu a hĺbkovo preberá devízový kurz. Podrobne skúma devízový trh, jeho členenie a štruktúru, jeho subjekty a vzťah k devízovému kurzu.