Etický kódex

Kódex EIFM

Etický kódex

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše programy, či už ide o postgraduálne vzdelávanie alebo iba o doplnkové kurzy, sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax. Naše študijné možnosti sú určené predovšetkým pre pracujúcich profesionálov, ktorí chcú získať naozaj globálne skúsenosti. Preto sú naše študijné programy dostupné nielen v rámci Európy, ale na celom svete vďaka ich online podobe, čo nám prináša rozmanitú kultúru absolventov, ktorí v súčasnosti reprezentujú viac ako 100 národností.

AKADEMICKÝ PRÍNOS

EIFM sa svojou činnosťou usiluje o vysokú kvalitu poskytovaného vzdelania prostredníctvom vysokých akademických štandardov a dôrazu tak na individuálnu analýzu/kritické myslenie, ako aj na štúdium založené na vzájomnej spolupráci študentov, ale aj profesorov so študentmi. Vo všetkých postgraduálnych študijných programoch sa zameriavame na rovnováhu medzi teoretickými a praktickými vedomosťami a podporujeme multidisciplinárnu perspektívu.

AKADEMICKÁ INTEGRITA

Akademická integrita je jednou z najvyšších hodnôt, ktoré v rámci EIFM ctíme, a na ktorú kladieme veľký dôraz. Akékoľvek formy plagiátorstva či iného nečestného správania v priebehu štúdia sú zo strany EIFM prísne trestané a môžu viesť až k vylúčeniu študenta z účasti na štúdiu. Dodržiavame zásady, postupy a všetky procesy, cieľom ktorých je aktívne vzdelávanie zúčastnených strán, a rovnako informujeme a odrádzame všetkých študentov od akejkoľvek formy plagiátorstva či inej akademickej nečestnosti. 

 

Plagiátorstvo znamená zneužitie cudzej práce tým, že ju vydávate za svoju vlastnú. Okrem iného zahŕňa:

•použitie slov inej osoby bez riadneho uvedenia citácie,
•parafrázovanie práce inej osoby bez riadneho uvedenia citácie,
•spoluprácu s inou osobou a nepriznanie jej práce alebo príspevku.
 

Ostražitý postup a kontrolu plagiátorstva uplatňujeme v priebehu celého štúdia predovšetkým pri študentských prácach, záverečných projektoch a diplomových prácach, prípadne prípadových štúdiách, ktoré nadväzujú na štúdium.

 

Za akademickú nečestnosť potom považujeme akékoľvek správanie alebo konanie, cieľom ktorého je získať neetickú akademickú výhodu. Medzi príklady akademickej nepoctivosti okrem iného patrí:

• falšovanie akademických alebo iných dokumentov,
•predkladanie práce, ktorá bola napísaná inou osobou alebo organizáciou, ako vlastnej,
•kopírovanie cudzej práce,
•odovzdanie rovnakej práce v rámci viacerých triednych úloh a/alebo recyklácia významných častí.
 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV

EIFM sa zaväzuje chrániť všetky záznamy o vzdelávaní študentov. Táto inštitúcia neposkytne osobne identifikovateľné informácie tretej strane bez písomného súhlasu študenta. Tento prístup je obmedzený a slúži len na akademické účely. Písomný súhlas pre všetky ostatné tretie strany musí uvádzať záznamy, ktoré sa majú poskytnúť, účel poskytnutia, identifikovať stranu alebo skupinu strán, ktorým sa môžu poskytovať, a musí obsahovať podpis študenta a dátum.

GLOBÁLNY POHĽAD

EIFM sa snaží o vytváranie globálneho pohľadu na študovanú problematiku. Zameriavame sa teda nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

INOVÁCIE

Cieľom EIFM je inovatívnosť v poskytovaní jednotlivých vzdelávacích programov a neustále naše štúdium posúvať ďalej. Aj preto v rámci štúdia využívame najnovšie postupy a dostupné technológie. A rovnako našich študentov oboznamujeme s najnovšími teóriami, trendmi a postupmi na úrovni medzinárodného podnikania.

KULTÚRA

Cieľom EIFM je podporovať kultúru, ktorá vytvára bezpečné a prívetivé prostredie pre všetkých členov komunity, vrátane administratívnych pracovníkov, vyučujúcich, študentov, absolventov, ako aj pre partnerské inštitúcie a ich zamestnancov.

Od všetkých členov EIFM, či už na strane študentov alebo akademických pracovníkov, sa predovšetkým očakáva, že:

 
•budú zachovávať pozitívny, aktívny a neodsudzujúci postoj k rôznym identitám,
•budú preukazovať schopnosť koncepčne a profesionálne komunikovať so všetkými členmi komunity kultúrne kompetentným spôsobom,
•budú prejavovať rešpekt, uznanie a prispôsobivosť voči rôznym kultúram a národnostiam, s ktorými prichádzajú do styku.
 

ROZMANITOSŤ

V rámci štúdia na EIFM podporujeme medzinárodnú a kultúrnu rozmanitosť, a to nielen prostredníctvom širokej perspektívy študentov, ktorí sa na štúdiu zúčastňujú, ale aj profesorov, ktorí štúdium poskytujú. Jednotliví vyučujúci sú preto z rôznych prostredí a vzájomne sa ovplyvňujú, vďaka čomu ponúkajú študentom rozmanitý pohľad na svet a študenti majú následne lepšie uplatnenie nielen na národnej, ale predovšetkým medzinárodnej úrovni.