MBA – Podnikanie

Základné informácie

Rastúce podniky sa musia prispôsobovať environmentálnym a technologickým zmenám. Tento študijný program pripravuje študentov na výzvy spojené so založením a rozvojom podniku v dnešnom dynamickom prostredí. Pomôžeme študentom vytvoriť rámec pre ich nový podnik a poskytneme im zručnosti potrebné na to, aby sa stali podnikateľskými lídrami. Študenti si osvoja kľúčové schopnosti pre úspech v oblasti vývoja nových produktov a služieb a riadenie malých a rodinných podnikov.

Študijný program by mal študentov pripraviť na to, aby sa stali úspešnými nezávislými podnikateľmi. Predmety MBA v podnikaní zahŕňajú riadenie podniku a učia študentov, ako premeniť koncepty na ziskové spoločnosti. V rámci štúdia vybavujeme študentov analytickými zdrojmi, poznatkami a skúsenosťami, ktoré absolventov vyškolia na samostatných podnikateľov, podnikateľov v rodinných podnikoch alebo podnikateľov vo firmách. Tento odbor má rozmanitú pracovnú náplň a jeho absolvovanie je skvelým prvým krokom k tomu, aby ste sa stali úspešnými v dnešnom podnikateľskom svete.

Štruktúra programu

V tomto programe pokročilého podnikateľského manažmentu sa zoznámite s metódami a spôsobmi financovania podnikateľských zámerov, vytvoríte reálne podnikateľské plány a budete pracovať na projektoch, ktoré posilnia vaše podnikateľské schopnosti.

Pre tých, ktorí hľadajú viac ako jeden úspešný podnik alebo príležitosť realizovať viac ako jeden nápad, môže špecializovaný titul MBA v odbore podnikateľského manažmentu niekoho posunúť od „majiteľa podniku“ k „podnikateľskému magnátovi“. Prvky, ako sú riadenie viacerých kancelárií, pobočiek alebo dokonca franšízovanie podniku, sú niekedy obzvlášť náročné. S pevným teoretickým základom a praktickými, použiteľnými skúsenosťami sa však cesta k rastu podniku spája s menšími rizikami. Študenti navyše môžu skúmať príležitosti nielen v rámci svojej vlastnej komunity, ale sú vedení k štúdiu medzinárodných obchodných vzorcov a požiadaviek a k posudzovaniu možností globálnej interakcie alebo expanzie.

Študijné moduly

Základy podnikania

 • Manažment a riadenie podniku

 • Podnikové financie

 • HR management

 • Manažérske účtovníctvo

Podnikateľská stratégia

 • Podnikateľské prognózovanie a plánovanie

 • Riadenie interných nákladov

 • Podniková stratégia

 • Projektový manažment

Marketing a komunikácia

 • Obchodná komunikácia a etika

 • Marketingový manažment

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Podnikateľské prognózovanie a plánovanie

Cieľom tohto predmetu je vštiepiť študentom porozumenie procesu prognózovania a rozpočtovania a naučiť ich pripravovať prognózy predaja pre nové aj existujúce podniky, pripravovať rozpočty variabilných a fixných nákladov na podporu prognóz predaja a dokumentovať a dokladovať výsledné prognózy, a takisto pripravovať prognózy peňažných tokov a určovať počiatočné náklady nového podniku. Študenti budú rozvíjať kritické myslenie na vyššej úrovni, čo sa prejaví v analýze, hodnotení a syntéze. Študenti získajú porozumenie procesu, ktorý je spojený so skutočným založením podnikateľského podniku a študenti sa naučia, ako vytvárať a prezentovať prehlásenie o vízii a plány podniku. Študenti si osvoja schopnosť kritického myslenia na vyššej úrovni, čo sa prejaví v analýze, hodnotení a syntéze.

Podnikateľská stratégia

Hlavným spôsobom, akým podnikateľská stratégia v konečnom dôsledku vytvára hodnotu, je zvýšenie schopnosti podnikov vytvárať a udržiavať v portfóliu konkurenčnú výhodu. Hlavnými témami, ktorými sa budete zaoberať, sú diverzifikácia, vertikálna integrácia, reštrukturalizácia, synergia, aliančná stratégia a globálna stratégia. Predstavíme si teda rad nástrojov, ktoré nám pomôžu tieto témy analyzovať. Hlavným cieľom predmetu je zoznámiť vás s primárnymi rozhodnutiami, nástrojmi a konceptmi podnikovej stratégie. Na konci predmetu by absolventi mali byť schopní pochopiť, ako môžu firmy s viacerými podnikmi vytvárať hodnoty, byť schopní identifikovať príležitosti na zlepšenie stratégie, pochopiť a vedieť analyzovať hlavné prínosy a riziká rôznych diverzifikačných stratégií, porozumieť ekonomickým a organizačným skutočnostiam, ktoré sa skrývajú za pojmom „synergie“, a byť schopní identifikovať a analyzovať synergické príležitosti.

Manažment a riadenie podniku

Predmet sa zaoberá základmi teórie a praxe manažmentu a základnými princípmi a praxou podnikania a organizácie v miestnom a medzinárodnom kontexte. Získate rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti navrhovania a realizácie stratégie na rôznych úrovniach podnikovej organizácie a ďalších typov organizácií ako sú verejné, neziskové a družstevné. Špecializované možnosti poskytujú prehľad o zložitých a meniacich sa vzťahoch medzi obchodnými korporáciami, ich zainteresovanými stranami a spoločnosťami, v ktorých pôsobí.

Podnikové financie

Predmet opisuje teóriu a prax podnikových financií. Jeho cieľom je poskytnúť koncepčné základy a vytvoriť rámec prijímania investičných a finančných rozhodnutí podnikov. Obsah bude veľmi užitočný pre začínajúcich investičných analytikov, finančných manažérov, odborníkov na podnikové financie a budúcich finančných riaditeľov. Predmet sa zaoberá pochopením hlavných finančných rozhodnutí, ktorým čelia podnikoví manažéri, a tým, čo a prečo robia podnikoví finanční profesionáli. Budeme kombinovať teóriu s praxou, aby sme v konečnom dôsledku pochopili, čo by mali podnikoví finanční profesionáli robiť, aby zvýšili hodnotu spoločnosti a bohatstva akcionárov. Medzi hlavné témy patrí časová hodnota peňazí a úrokové sadzby, oceňovanie projektov a firiem, analýza projektov, rozhodovanie o kapitálovom rozpočte, rozhodovanie o kapitálovej štruktúre, vzťah rizika a výnosu, finančná analýza atď.

Riadenie ľudských zdrojov

Tento predmet zahŕňa nielen teórie, ale takisto umožňuje študentom precvičiť si postupy pri prijímaní zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na administratívne služby, správu zamestnancov a riadenie výkonnosti a predovšetkým na proces prijímania zamestnancov. Predmet pomáha študentom študovať a získavať vedomosti a zásady, ktoré sú potrebné pre riadenie ľudských zdrojov spoločnosti. Hlavným cieľom Riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť dôležité a zodpovedajúce zdroje pre spoločnosť, preto v sebe zahŕňa kombináciu rôznych predmetov, medzi ktoré patria obchodné prostredie, komunikačné schopnosti a manažérske účtovníctvo.

Obchodná etika

Tento predmet predstavuje príležitosť, ako uplatniť v praxi všetky získané vedomosti a potvrdiť si, že proces vyjednávania a obchodnej komunikácie je dynamický a vždy sa dá zlepšiť. Naučíte sa uplatňovať kľúčové vyjednávacie schopnosti a štýly na vedenie efektívnych rokovaní a dosahovanie uspokojivých dohôd, osvojíte si komunikačné techniky, ktoré zlepšujú vzťahy a podnecujú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, a takisto si osvojíte kritické myslenie, aby ste zvládali emócie a konštruktívne riešili konflikty.

Projektový manažment

Tento predmet zoznamuje študentov so základnými konceptmi projektového riadenia a zručnosťami potrebnými na úspešné zahájenie, vedenie a realizáciu prínosov projektov v ziskových aj neziskových organizáciách. Úspešní projektoví manažéri šikovne riadia svoje zdroje, harmonogramy, riziká a rozsah, aby dosiahli požadovaný výsledok. Na tomto predmete sa študenti zoznámia s riadením projektov praktickým prístupom prostredníctvom prípadových štúdií. Kľúčovou a často prehliadanou výzvou pre projektových manažérov je schopnosť riadiť bez ovplyvňovania – získať podporu zúčastnených strán a prístup k zdrojom, ktoré nie sú priamo pod ich kontrolou. Zvláštna pozornosť sa venuje kritickým faktorom úspechu potrebným na prekonanie odporu voči zmenám. Preberieme príčiny neúspechu projektov a spôsoby, ako zmierniť riziká prostredníctvom správneho plánovania v počiatočných fázach novej iniciatívy.

Manažérske účtovníctvo

Predmet zoznamuje študentov so súčasnými koncepciami a technikami manažérskeho účtovníctva. Medzi hlavné témy patrí úloha účtovníkov v internom rozhodovaní, nástroje používané pri navrhovaní a vývoji systémov kalkulácie nákladov, príprava rozpočtov a ich úloha ako nástroja plánovania a kontroly, ďalšie nástroje rozhodovania vrátane cenových rozhodnutí, problematiky zásob a nákladov na kvalitu a podvody. Dozviete sa, ako používať účtovníctvo na uľahčenie a zladenie rozhodovania vlastníkov, manažérov a zamestnancov, a aj ako účtovníci vytvárajú, organizujú, interpretujú a poskytujú informácie, ktoré zlepšujú interné procesy a umožňujú organizáciám identifikovať a využívať príležitosti na vytváranie hodnoty v rámci dodávateľského reťazca a u zákazníkov.

Riadenie interných nákladov

Predmet ponúka jednotlivým manažérom jedinečnú príležitosť osvojiť si postupy riadenia založené na nákladovom účtovníctve a stratégie na prijímanie chytrých obchodných rozhodnutí, ktoré ospravedlňujú výsledky a vytvárajú hodnotu. Naučíte sa analyzovať výkonnosť projektov, a dokonca celých oddelení, z finančného hľadiska, získate hlbšie porozumenie riadenia nákladov a spôsobu rozdeľovania zdrojov v rámci organizácie a pochopíte, ako využiť analýzu nákladov a odchýlok na to, aby ste zabezpečili úspech konkrétneho projektu alebo oddelenia.

Marketingový manažment

Marketingový manažment je predmet, ktorý sa zaoberá rôznymi koncepciami marketingových stratégií, postupov a nových techník, ktoré sa menia v závislosti od požiadaviek a potrieb spotrebiteľov. Predmet pomáha študentom zoznámiť sa s marketingovým procesom, ktorý zahŕňa plánovanie, stanovenie cien a propagáciu tovaru a služieb na cieľovom trhu a zameriava sa na činnosti ako sú propagačné techniky, mechanizmy znižovania nákladov, ako aj vytváranie a udržiavanie zákazníkov pomocou dôkladnej analýzy a predvídania situácie na trhu.