MBA – Riadenie ľudských zdrojov

Základné informácie

MBA Riadenie ľudských zdrojov je postgraduálny program zameraný na odovzdávanie vedomostí a schopností potrebných na riadenie ľudí v organizácii.

Cieľom programu je vzdelávať študentov v oblasti ľudských zdrojov, ktorí sú kompetentní zvládať imperatívnu úlohu ľudských zdrojov vo verejných aj súkromných firmách, organizáciách a podnikoch. V rámci tohto programu sa študenti učia plánovať, organizovať a riadiť rôzne veci prostredníctvom rôznych aktivít, projektov a prípadových štúdií. Okrem toho študujú aj organizačnú psychológiu a učenie na pracovisku.

Študenti sa zoznámia s riadením ľudských zdrojov, personálnymi procesmi a činnosťami organizácie, ako aj s trendmi personálneho riadenia organizácie. Program približuje študentom informácie o problémoch riadenia ľudských zdrojov v organizácii, ich význame, metódach, systémoch a obsahuje všetky dôležité predmety personálneho riadenia samostatne.

Okrem získania teoretických vedomostí pomáha študentom rozvíjať dobré komunikačné schopnosti, ktoré im ďalej pomáhajú udržiavať dobré vzťahy medzi ľuďmi na pracovisku. Koncepty, ktoré si študenti osvoja v priebehu tohto programu, z nich urobia ideálnych kandidátov na kariéru v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Štruktúra programu

Riadenie ľudských zdrojov je ústrednou funkciou každej organizácie. Všeobecne platí, že 50 a viac percent prevádzkového rozpočtu organizácie sa použije na platy ľudí, ktorí v nej pracujú. Všeobecným cieľom študijného programu je preto oboznámiť študentov so základnými princípmi a technikami riadenia ľudských zdrojov. Jednotlivé predmety vychádzajú z praktického pohľadu, ktorý spája prínos behaviorálnych vied s technickými aspektmi realizácie funkcie ľudských zdrojov v „reálnom svete“.

Základné vedomosti o riadení ľudských zdrojov sú teda nevyhnutné bez ohľadu na to, či študent pracuje v štátnej správe, vo finančných službách, v nemocnici, v odvetví špičkových technológií, v maloobchode, vo vzdelávacej inštitúcii alebo v inom type organizácie. Hlavným cieľom tohto programu je ukázať, že riadenie ľudských zdrojov nie je len o prijímaní žiadostí o zamestnanie a vedení evidencie. Je to ústredná a strategická organizačná činnosť, ktorá je stále zložitejšia a dôležitejšia.

Tieto široké zámery sa dajú presnejšie definovať prostredníctvom skúmania špecifických cieľov študijného programu. Po jeho absolvovaní tak bude študent schopný oceniť význam riadenia ľudských zdrojov ako študijného odboru a ako ústrednú manažérsku funkciu, porozumieť dôsledkom behaviorálnych vied, vládnych nariadení a súdnych rozhodnutí pre riadenie ľudských zdrojov, poznať prvky personálnej funkcie (napr. nábor, výber, vzdelávanie a rozvoj atď.) a poznať kľúčové pojmy a terminológiu každého prvku a aplikovať zásady a techniky riadenia ľudských zdrojov získané v tomto kurze pri diskusii o hlavných personálnych otázkach a riešeniach typických prípadových problémov.

Študijné moduly

Vzťahy v organizácii

 • Obchodná komunikácia

 • Pracovné vzťahy a pracovné právo

 • Organizačná kultúra

 • Informačné systémy pre manažérov

Starostlivosť o zamestnancov

 • Plánovanie, nábor a výber pracovných síl

 • Odmeňovanie a benefity

 • Rozvoj zamestnancov a riadenie talentov

Manažment a riadenie

 • Riadenie ľudských zdrojov

 • Riadenie ľudí a výkonnosti organizácie

 • Analýza pracovných miest

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Obchodná komunikácia

Tento predmet predstavuje príležitosť, ako uplatniť v praxi všetky získané vedomosti a potvrdiť si, že proces vyjednávania je dynamický a vždy sa dá zlepšiť. Naučíte sa uplatňovať kľúčové vyjednávacie schopnosti a štýly na vedenie efektívnych rokovaní a dosahovanie uspokojivých dohôd, osvojíte si komunikačné techniky, ktoré zlepšujú vzťahy a podnecujú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, a takisto si osvojíte kritické myslenie, aby ste zvládali emócie a konštruktívne riešili konflikty.

Riadenie ľudských zdrojov

Tento predmet zahŕňa nielen teórie, ale takisto umožňuje študentom precvičiť si postupy pri prijímaní zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na administratívne služby, správu zamestnancov a riadenie výkonnosti a predovšetkým na proces prijímania zamestnancov. Predmet pomáha študentom študovať a získavať vedomosti a zásady, ktoré sú potrebné pre riadenie ľudských zdrojov spoločnosti. Hlavným cieľom Riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť dôležité a zodpovedajúce zdroje pre spoločnosť, preto v sebe zahŕňa kombináciu rôznych predmetov, medzi ktoré patria obchodné prostredie, komunikačné schopnosti a manažérske účtovníctvo.

Riadenie ľudí a výkonnosti v organizácii

Tento predmet sa zameriava na všeobecných manažérov, ktorí riadia ľudí. Niektorých riadite formálne, napríklad svojich podriadených, a iných neformálne, napríklad svojich kolegov a šéfov. Jadrom predmetu je charakteristika a diskusia o každodenných funkciách a úlohách, na ktorých sa manažéri zúčastňujú, ako je vytváranie zmyslu, dávanie zmyslu, rozhodovanie, vedenie, motivovanie, plánovanie, organizovanie, mentorovanie, monitorovanie a ovplyvňovanie. Každá časť tohto predmetu sa zaoberá témou, ktorá prispieva k lepšiemu zvládnutiu týchto manažérskych rolí, aby ste sa mohli stať lepšími manažérmi pre samých seba, ostatných, tímy aj organizácií. Predmet je preto navrhnutý tak, aby ste sa zoznámili s niektorými kľúčovými myšlienkami, otázkami a debatami o manažmente a riadení ostatných v organizácii.

Informačné systémy pre manažérov

Predmet oboznámi študentov s koncepciou počítačových informačných systémov v organizácii. Študenti sa budú zaoberať vplyvom informačných technológií na rozhodovanie v organizácii a etickými otázkami, ktorým čelia manažéri. Venuje sa základom informačných technológií (siete a komunikácia, systémy pre správu databáz, dátové sklady, vývoj systémov), ako aj bezpečnosti, kontrolným rámcom a auditom počítačových systémov. Medzi preberané témy patria: informačné systémy, organizácie a stratégie, sociálne, etické a právne otázky, infraštruktúra informačných systémov, mapovanie podnikových procesov a návrh databáz, elektronické obchodovanie, bezpečnosť systémov, vývoj systémov a nové problémy.

Pracovné vzťahy a pracovné právo

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s významom pracovného práva a ukázať im rôzne koncepcie organizačných štruktúr. Umožní študentom pochopiť vzťah medzi zamestnávateľom, zamestnancom a odbormi a takisto im umožní pochopiť, akým spôsobom vykonáva svoje povinnosti pracovný súd v prípade, že vzniknú spory medzi odbormi, zamestnávateľom a zamestnancom. Medzi hlavné témy patria: Úvod do pracovného práva, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, právo týkajúce sa odmeňovania pracovníkov, právo týkajúce sa vzdelávania pracovníkov, právo týkajúce sa pracovných úrazov a dávok, nové problémy a trendy, pracovná zmluva, právo týkajúce sa obchodných sporov a otázky bezpečnosti.

Plánovanie, nábor a výber pracovných síl

V rámci tohto predmetu študenti skúmajú zásady a postupy pre plánovanie, získavanie, rozmiestňovanie a udržanie dostatočne početnej a kvalitnej pracovnej sily, ktorá umožní organizácii dosiahnuť svoje strategické ciele. Témy zahŕňajú strategický význam personálnej práce, personálne prostredie, plánovanie ľudských zdrojov, analýzu a tvorbu pracovných miest, nábor, preverovanie uchádzačov, testovanie zamestnancov, pohovory, referencie, rozhodovanie, pracovné zmluvy, metódy hodnotenia náborového procesu, rozmiestnenie a udržanie zamestnancov.

Organizačná kultúra

Predmet skúma vývoj, povahu, klasifikáciu a charakteristiky organizačnej kultúry. Dôraz sa kladie na skúmanie správania a jeho vzťahu k organizačnej kultúre. Skúma sa vzájomné pôsobenie jednotlivca, skupín, organizácie a prostredia. Zvláštna pozornosť sa venuje teóriám, modelom a metódam zladenia kultúry s víziou a poslaním organizácie..

Odmeňovanie a benefity

Predmet sa zaoberá základnými stavebnými kameňmi efektívnej správy odmien a benefitov a ďalej sa venuje strategickému rozmeru – ako môže celý proces priniesť skutočnú „hodnotu za peniaze“ a pomôcť organizácii dosiahnuť svoje strategické ciele. Vo všetkých organizáciách je dôležité, aby správa a riadenie odmien a benefitov boli čo najkvalitnejšie. Medzi hlavné témy predmetu patria: analýza súčasných strategických problémov, ktorým dnes organizácia čelí, strategický vplyv odmeňovania a motivácie, ako môžu organizácie podporiť účasť a angažovanosť, dosiahnuť organizačné ciele a ziskovosť a ako navrhnúť odmeňovanie tak, aby sa vyrovnalo so zmenami v spoločenskom a organizačnom kontexte.

Rozvoj zamestnancov a riadenie talentov

Rozvoj zamestnancov je dôležitou súčasťou moderného poňatia riadenia ľudských zdrojov založeného na rozvoji potenciálu a kompetencií zamestnancov s cieľom dosiahnuť konkurenčné výhody. Preto sa talent manažment stáva kľúčovou súčasťou personálnej stratégie organizácií nielen v Českej republike, ale aj vo svete. Cieľom tohto predmetu je zhodnotiť prístup organizácií k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov a mieru implementácie talent manažmentu. Čiastočným cieľom je skúmanie vzťahov medzi vybranými kvalitatívnymi premennými.

Analýza pracovných miest

Na tomto predmete sa študenti zoznámia s primárnymi procesmi analýzy pracovných miest, medzi ktoré patrí zisťovanie, zaznamenávanie, uchovávanie a rozbor informácií o úlohách, spôsoboch, zodpovednosti a väzbách na dané pracovné miesta. Ďalej sa preberá oblasť zhromažďovania informácií o pracovných miestach v organizácii, ich opis a špecifikácie požiadaviek na pracovníkov pri jednotlivých pracovných miestach. Po absolvovaní predmetu bude študent vedieť využiť analýzu pracovných miest v pravý čas, teda v okamihu organizačných zmien alebo zmeny predmetu činnosti firmy, spoločnosti alebo organizácie.