MBA – Manažment

Základné informácie

Ak si chcete prehĺbiť vzdelanie a zvýšiť tak svoje šance na získanie skvelého zamestnania kdekoľvek na svete, štúdium MBA je pre vás skvelá voľba.

Študijný program je zameraný na základný manažment, vďaka čomu budete po jeho absolvovaní pripravení riadiť podnik a realizovať rôzne obchodné stratégie. Okrem iného budete mať aj základy finančného riadenia, logistiky, riadenia dodávateľského reťazca alebo budete schopní robiť rôzne operácie súvisiace s riadením spoločnosti či väčšieho tímu.

Okrem teoretických vedomostí a praktických príkladov z oblasti manažmentu získate aj základný prehľad v oblasti obchodného vyjednávania, brandingu, strategickej analýzy či marketingu, keďže ide o oblasti, ktoré sú pre riadenie spoločnosti kľúčové, a preto je dobré sa v nich aspoň čiastočne orientovať.

V priebehu štúdia budete rozvíjať nielen svoje vedomosti a schopnosti v oblasti manažmentu a podnikania, dôležité sú aj osobnostné prvky a rôzne personálne stratégie, ktoré vám umožnia lepšie viesť väčší či menší tím v rámci spoločnosti. Zároveň tak preto získate základy obchodnej komunikácie a vyjednávania, manažérskej psychológie, komunikačných schopností a soft skills.

Štruktúra programu

Absolvovaním študijného programu so zameraním na manažment a vedenie spoločnosti sa naučíte motivovať a rozvíjať pracovnú silu, identifikovať trhové príležitosti a výzvy, predchádzať problémom a riešiť ich, udržiavať fiškálnu zodpovednosť a vytvárať kultúru dôstojnosti, rešpektu a etického správania na pracovisku.

V tomto študijnom programe získate rozhľad v oblasti štýlov riadenia a vedenia. Program je koncipovaný s ohľadom na flexibilitu, vedomosti a reálne skúsenosti, ktoré moderní vedúci pracovníci potrebujú pre svoj kariérny postup.

Jednotlivé predmety sa zameriavajú na základy stratégií a problematiku spojenú s globálnym podnikaním a na pochopenie úlohy odborníkov na ľudské zdroje ako kľúčových aktérov organizácie. Cieľom je pripraviť jednotlivca na manažérske funkcie v podnikateľských, vládnych a neziskových subjektoch. Táto špecializácia rozvíja široké znalosti v oblasti riadenia multifunkčných tímov, projektového riadenia, aplikácie technológií a vývoja nových produktov a služieb a zameriava sa na riadenie rôznorodých pracovných síl a na konkurenciu v multikultúrnom globálnom prostredí.

Študijné moduly

Základy manažmentu

 • Manažment a riadenie podniku

 • Strategický manažmentt

 • Finančný manažment

 • Marketingový manažment

 • HR Management

Osobný rozvoj

 • Leadership a tímová práca

 • Udržateľný rozvoj

Vedenie a riadenie

 • Riadenie projektov

 • Riadenie rizík

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Manažment a riadenie podniku

Predmet sa zaoberá základmi teórie a praxe manažmentu a základnými princípmi a praxou podnikania a organizácie v miestnom a medzinárodnom kontexte. Získate rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti navrhovania a realizácie stratégie na rôznych úrovniach podnikovej organizácie a ďalších typov organizácií ako sú verejné, neziskové a družstevné. Špecializované možnosti poskytujú prehľad o zložitých a meniacich sa vzťahoch medzi obchodnými korporáciami, ich zainteresovanými stranami a spoločnosťami, v ktorých pôsobí.

Strategický manažment

Predmet Strategický manažment zoznamuje študentov s kľúčovými konceptmi, nástrojmi a princípmi formulácie stratégie a analýzy konkurencie. Zaoberá sa manažérskymi rozhodnutiami a činnosťami, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a prežitie obchodných podnikov. Zameriava sa na informácie, analýzy, organizačné procesy a schopnosti a obchodný úsudok, ktoré musia manažéri využívať pri navrhovaní stratégií, určovaní pozície svojich podnikov, vymedzovaní hraníc firmy a maximalizácii dlhodobých ziskov v podmienkach neistoty a konkurencie.
V rámci štúdia predmet spája a rozvíja všetky myšlienky, koncepty a teórie z ostatných predmetov, ako je účtovníctvo, ekonómia, financie, marketing, organizačné správanie a štatistika.

Leadership a tímová práca

Leadership a tímová práca majú priamy vplyv na schopnosť organizácie plniť svoje poslanie. Vedenie je potrebné na to, aby ste sa ubezpečili, že všetci v tíme idú rovnakým smerom a usilujú sa o rovnaký cieľ. Tento predmet predstavuje, vysvetľuje a skúma, ako ľudia spolupracujú, aby pochopili problémy a príležitosti a spoločne vymýšľali, vyvíjali a realizovali riešenia. Poskytuje študentom poznatky o sebe samých aj o ostatných a o tom, ako efektívne spolupracovať. Na konci kurzu budú mať študenti základné znalosti a schopnosti, ako porozumieť sebe a ostatným, ako pracovať v tímoch a ako tímy vytvárať, rozvíjať a viesť.

Udržateľný rozvoj

Vzdelávanie zamerané na udržateľný rozvoj je proces, ktorý študentov vybavuje vedomosťami a porozumením, schopnosťami a vlastnosťami potrebnými na to, aby pracovali a žili spôsobom, ktorý zabezpečuje environmentálny, sociálny a ekonomický blahobyt v súčasnosti aj pre budúce generácie. Na tomto predmete sa zoznámite s históriou udržateľného rozvoja, ktorá čerpá z literatúry z oblastí geografie, sociológie, inžinierstva, psychológie, ekonómie a prírodných vied. Preskúmame kritiku udržateľného rozvoja a donútime sa zamyslieť nad tým, či je v „reálnom svete“ možný, praktický alebo dokonca užitočný. Preskúmame niekoľko kľúčových výziev, pričom udržateľný rozvoj použijeme ako optiku alebo rámec. A nakoniec, a to predovšetkým kreatívne, sa pokúsime nanovo interpretovať udržateľný rozvoj vo svete rastúcej nerovnosti.

Finančný manažment

Tento predmet sa zameriava na oblasť finančného riadenia. Ukážeme manažérom, ako spolupracovať s účtovnými a finančnými oddeleniami, pomôžeme im pochopiť, ako firmy plnia svoje finančné ciele s využitím finančného rozhodovania. V rámci štúdia sa takisto vysvetlia finančné nástroje a techniky, ktoré sa môžu použiť na to, aby pomohli firmám maximalizovať hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajúcich sa rozpočtovania kapitálu, kapitálovej štruktúry a riadenia pracovného kapitálu. Budete sa zaoberať aj množstvom súvisiacich tém vrátane nadnárodného finančného riadenia, riadenia rizík, fúzií a akvizícií.

Marketingový manažment

Marketingový manažment je predmet, ktorý sa zaoberá rôznymi koncepciami marketingových stratégií, postupov a nových techník, ktoré sa menia v závislosti od požiadaviek a potrieb spotrebiteľov. Predmet pomáha študentom zoznámiť sa s marketingovým procesom, ktorý zahŕňa plánovanie, stanovenie cien a propagáciu tovaru a služieb na cieľovom trhu a zameriava sa na činnosti ako sú propagačné techniky, mechanizmy znižovania nákladov, ako aj vytváranie a udržiavanie zákazníkov pomocou dôkladnej analýzy a predvídania situácie na trhu.

Riadenie ľudských zdrojov

Tento predmet zahŕňa nielen teórie, ale takisto umožňuje študentom precvičiť si postupy pri prijímaní zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na administratívne služby, správu zamestnancov a riadenie výkonnosti a predovšetkým na proces prijímania zamestnancov. Predmet pomáha študentom študovať a získavať vedomosti a zásady, ktoré sú potrebné pre riadenie ľudských zdrojov spoločnosti. Hlavným cieľom Riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť dôležité a zodpovedajúce zdroje pre spoločnosť, preto v sebe zahŕňa kombináciu rôznych predmetov, medzi ktoré patria obchodné prostredie, komunikačné schopnosti a manažérske účtovníctvo.

Projektový manažment

Tento predmet zoznamuje študentov so základnými konceptmi projektového riadenia a zručnosťami potrebnými na úspešné zahájenie, vedenie a realizáciu prínosov projektov v ziskových aj neziskových organizáciách. Úspešní projektoví manažéri šikovne riadia svoje zdroje, harmonogramy, riziká a rozsah, aby dosiahli požadovaný výsledok. Na tomto predmete sa študenti zoznámia s riadením projektov praktickým prístupom prostredníctvom prípadových štúdií. Kľúčovou a často prehliadanou výzvou pre projektových manažérov je schopnosť riadiť bez ovplyvňovania – získať podporu zúčastnených strán a prístup k zdrojom, ktoré nie sú priamo pod ich kontrolou. Zvláštna pozornosť sa venuje kritickým faktorom úspechu potrebným na prekonanie odporu voči zmenám. Preberieme príčiny neúspechu projektov a spôsoby, ako zmierniť riziká prostredníctvom správneho plánovania v počiatočných fázach novej iniciatívy.

Riadenie rizík

Na tomto predmete sa zoznámite s rôznymi typmi obchodných a finančných rizík, ich zdrojmi a osvedčenými metódami merania rizík. Predmet vám pomôže posúdiť rôzne typy rizík a stanoviť limity rizík, opíše kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jednotlivé typy rizík, a určia kroky potrebné pre výber pravdepodobnostného rozdelenia pre odhad rizika. Zoznámite sa s históriou a vývojom riadenia rizík ako vedy a s finančnými a obchodnými trendmi, ktoré formovali prax riadenia rizík. Po jeho absolvovaní budete mať základné znalosti potrebné na meranie, hodnotenie a riadenie rizík vo vašej organizácii.

Medzinárodný obchod

Štúdiom predmetu Medzinárodný obchod sa študenti zoznámia s obchodovaním na medzinárodnom trhu. Dôkladne sa vysvetlia pojmy otvorenosť ekonomiky, uzavretosť ekonomiky a vývoz a dovoz tovaru. Ďalej sa tento predmet zameriava na členstvo ČR v EÚ a jeho vplyv na medzinárodný obchod. Študenti spoznajú typy medzinárodného obchodu a jeho dôsledky na ekonomické procesy.