Lektorský tím

EIFM

Lektorský tím

Na tejto stránke nájdete lektory European Institute of Finance and Management.

Philippe Albert
V rokoch 1985 až 1997 pracoval Philippe na daňovom úrade ako (asistent) inšpektora dane z príjmov právnických osôb. V roku 1995 získal doktorát a od roku 1997 je riaditeľom spoločnosti Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs zaoberajúcou sa daňovým poradenstvom.
Kerstin Alfes
Má 20 rokov skúseností v oblasti vzdelávania vedúcich pracovníkov, poradenstva a európskych projektov. Získala ocenenie za vynikajúcu výučbu a výskum a cenu za inovácie v oblasti riadenia ľudských zdrojov za neziskovú iniciatívu proti nezamestnanosti absolventov.
Fabio Ancarani
Absolvoval medzinárodný učiteľský program na Stockholm School of Economics. Pôsobil ako odborný asistent a docent na univerzite Bocconi. Vyučuje kurzy marketingového manažmentu, strategického marketingu, cenotvorby a riadenie hodnoty pre zákazníka a marketingovej metriky a výkonnosti. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na strategický marketing, analýzu a meranie hodnoty pre zákazníka, tvorbu cien a riadenie hodnoty.
Martin Artz
Je docentom v oblasti manažérskeho účtovníctva a kontroly. Vo svojom výskume sa zaoberá témami, ako sú stanovovanie cieľov a rozpočtovanie, meranie výkonnosti a stimulov, a takisto organizačný dizajn, predovšetkým v organizáciách zameraných na zákazníka. Publikoval články vo významných vedeckých časopisoch, ako sú Accounting, Organizations and Society, Journal of Marketing a Journal of Marketing Research. Za svoju dizertačnú prácu o manažérskej kontrole v marketingu a predaji získal cenu Pétera Horvátha za manažérske účtovníctvo.
Selin Atalay
Pôsobila ako docentka marketingu na HEC Paris a odborná asistentka na Bilkent University. Získala doktorát z marketingu na Penn State University. Jej výskumné záujmy sa zameriavajú predovšetkým na rozhodovacie procesy spotrebiteľov. Najviac ju zaujíma vplyv afektu na rozhodovanie spotrebiteľov a takisto vizuálna pozornosť, umiestnenie v maloobchodných regáloch, správanie pri sebaobdarovávání a sociálne vylúčenie.
Carlo d'Augusta
Vyštudoval účtovníctvo, a tam smeruje všetky svoje profesijné záujmy. Jeho výskum sa zaoberá finančným výkazníctvom. Konkrétne sa zaujíma o to, ako charakteristiky finančných informácií ovplyvňujú kapitálové trhy a reakcie investorov na zverejňovanie finančných informácií, a takisto o to, ako môžu rôzne typy zverejňovaných informácií vzájomne pôsobiť na užívateľov informácií.
Kostas Axarloglou
Zaoberá sa výskumom a poradenstvom v oblasti medzinárodného obchodu (priame zahraničné investície), stratégie (teória opcií) a cenotvorby. Jeho výskum bol publikovaný v popredných manažérskych a ekonomických časopisoch, ako sú Management Science, Journal of Business, Journal of the European Economic Association, World Economy a Managerial and Decision Economics. Získal niekoľko výskumných grantov a zúčastnil sa aj na rôznych medzinárodných konferenciách.
Emanuele Bajo
Emanuele Bajo je profesorom financií a zároveň riaditeľom magisterského štúdia v oblasti financií a fintech. V minulosti pôsobil na Johns Hopkins University, San Diego State University, hosťujúci výskumný pracovník na Boston College a hosťujúci profesor na University of Queensland. Jeho výskumné záujmy a hlavné publikácie sa týkajú predovšetkým IPO, financovania domácností a riadenia finančných rizík.
Diederich Bakker
Vyštudoval obchodnú administratívu, odbor medzinárodný manažment, a získal doktorát z marketingu. Jeho profesijné zázemie spočíva v marketingovej komunikácii a prieskume trhu. Pracoval v USA, Austrálii, Nemecku, Francúzsku a Holandsku. Jeho osobné výskumné záujmy sa zameriavajú na medzinárodný obchod, malé a stredné podniky, stratégie vstupu na trh, branding privátnych značiek a ázijské brandingové stratégie.
Michal Bauer
Je doktorandom v oblasti ekonómie. V súčasnosti svoju činnosť zameriava na hospodársky rozvoj chudobných krajín, rozhodovanie jednotlivca a experimentálnu ekonómiu. Svoje články publikoval napríklad v časopisoch European Economic Review, Nature Human Behaviour či Economic Journal.
Bart Berden
V roku 2004 sa stal členom výkonnej rady nemocnice sv. Alžbety v Tilburgu. Je lekárom a odborníkom v oblasti riadenia podniku. V zdravotníctve pracuje už dvadsať rokov, z toho sedem rokov ako riaditeľ. Ako lekár pracoval v prvej línii g.p. starostlivosti a ako riaditeľ Lekárskeho centra Univerzity sv. Radbouda. Za svoje inovácie v oblasti nemocničnej politiky bol profesor Berden v roku 2010 zvolený platformou Strategie Healthcare influencerom roka. Je členom (predsedom) niekoľkých predstavenstiev organizácií poskytujúcich starostlivosť.
Tobias Berg
Pracuje v oblasti finančného sprostredkovania a podnikových financií a zameriava sa na riadenie rizík, reguláciu bánk a reálne vplyvy finančného sprostredkovania. Svoj výskum publikoval v popredných medzinárodných časopisoch, ako sú Journal of Finance, Review of Financial Studies alebo Journal of Financial and Quantitative Analysis, a prednášal na konferenciách, ako sú AFA, WFA a EFA.
Jérémie Bertrand
Vyštudoval bakalársky odbor elektrotechnika a informatika na Národnej technickej univerzite v Aténach a magisterský odbor riadiace systémy a doktorský odbor kvantitatívne financie na Imperial College v Londýne. Má značné pracovné skúsenosti v spoločnostiach Natwest Markets a Royal Bank of Scotland v Londýne, kde zastával vedúce pozície v oblasti obchodovania, riadenia rizík, finančného inžinierstva, štruktúrovania a alternatívnych investícií. Jeho hlavným výskumným záujmom sú deriváty, úverové riziko a oceňovanie aktív zahrnujúce dynamické obchodné stratégie.
Albert Bifet
Jeho hlavným výskumným záujmom je učenie sa z dátových prúdov. Svoju prax zahájil v spoločnosti Huawei, neskôr pracoval v spoločnostiach Yahoo! Research, University of Waikato a UPC BarcelonaTech. Je autorom knihy Adaptive Stream Mining: Pattern Learning and Mining from Evolving Data Streams.
Olof Bik
Olof sa zaoberá behaviorálnym výskumom v oblasti auditu, teda štúdiom profesijného správania audítorov a jeho determinánt, so zameraním na osobné, inštitucionálne a kultúrne faktory vo vzťahu k zabezpečeniu kvality auditu v dodávateľskom reťazci podnikového výkazníctva a overovania. Vzhľadom na to, že audit je z veľkej časti o profesionálnom správaní audítorov, ktorí realizujú audity, a o faktoroch, ktoré toto správanie ovplyvňujú, je to práve správanie audítorov, ktoré určuje kvalitu auditu – a v konečnom dôsledku kvalitu obchodných informácií, na ktorých kapitálové trhy, zúčastnené strany a celá spoločnosť zakladajú svoje obchodné rozhodnutia.
Koen De Bock
Študoval marketingovú analýzu v Gente, na ktorú nadviazal štúdiom aplikovanej ekonómie, ktorú zavŕšil doktorátom. Podieľal sa na niekoľkých štúdiách, ktoré sa zaoberali cieleným marketingom vo vzťahu k správaniu spotrebiteľa. V súčasnosti pôsobí ako odborný konzultant na niekoľkých univerzitách vo Francúzsku.
Camilla van den Boom
Má viac ako 20 rokov skúseností s tvorbou stratégií, ich implementáciou a organizačným (re)dizajnom vo veľkých a stredne veľkých spoločnostiach. Camilla pracovala ako manažérska konzultantka pre spoločnosti Accenture, Andersen a Deloitte a pomáhala klientom definovať obchodné stratégie, inovatívne obchodné modely a agilné organizácie. Vedie strategickú poradenskú spoločnosť sturrm, ktorá pomáha klientom vytvárať obchodné stratégie a agilné organizácie odolné voči budúcnosti tým, že robí výskum budúcnosti.
Jean-Philippe Bouilloud
Je doktorandom sociológie a v súčasnosti aj profesorom na katedre stratégie, organizačného správania a ľudských zdrojov na parížskej univerzite. Takisto je habilitovaný pre vedenie výskumu (HDR) a niekoľko rokov pôsobil v bankovníctve a poradenstve. Jeho domény odbornosti a hlavné publikácie sa týkajú sociológie vedeckého poznania a sociológie peňazí. Podrobne sa zaoberá väzbami medzi osobným životom a intelektuálnou produkciou sociálnych vedcov.
Ries Breijer
Je doktorandom v Centre pre podnikové výkazníctvo, financie a dane. Po ukončení preduniverzitného štúdia začal pracovať v účtovnej firme a absolvoval diaľkové (bakalárske a magisterské) štúdium účtovníctva v Nyenrode. Okrem doktorského výskumu v oblasti nefinančného a finančného výkazníctva vedie magisterské práce a podieľa sa na magisterských kurzoch v oblasti účtovníctva.
Gerrit van Bruggen
Jeho hlavným výskumným záujmom sú otázky strategického marketingu a vplyv informačných technológií a informačných systémov na marketingovú stratégiu a rozhodovanie. Jeho výskum bol publikovaný v popredných vedeckých časopisoch v odbore ako sú Marketing Science, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Management Science, MIS Quarterly, Information Systems Research a Interfaces. Pravidelne vystupuje na medzinárodných konferenciách o manažmente a je skúseným pedagógom na úrovni vedúcich pracovníkov.
Gilles Certhoux
Odborník na digitálny marketing, komunikáciu a behaviorálny marketing. Svoju prax zameriava na špecifické správanie spotrebiteľa v určitých ekonomických fázach a na marketingovú analýzu trhu. Svoje skúsenosti získal mnohoročným pôsobením v jednej z najväčších nadnárodných korporácií ako marketingový riaditeľ a od roku 2018 pôsobí ako profesor na univerzite v Limoges.
Jean-Marc Charlot
Odborník na informačné technológie a softvérové riešenia. Získal doktorát na univerzite v Kanade a od roku 2001 rozvíja svoju kariéru a profesijné vedomosti v spoločnostiach ako Microsoft, IBM alebo Hewlett-Packard.
Claire Champenois
Vyštudovala postgraduálne štúdium v oblasti Fashion Business Management. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti vývoja značiek nielen na lokálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Začínala ako manažérka menších projektov a v súčasnosti pôsobí ako manažérka celej medzinárodnej skupiny značiek, a je zodpovedná za celý segment dostupných luxusných vín na francúzskom trhu.
František Čech
Je držiteľom doktorátu v odbore ekonómie a počas svojich štúdií navštívil aj Univerzitu v Berkeley v Kalifornii. Vo svojom výskume sa sústredí predovšetkým na oceňovanie aktív, finančnú ekonometriu a na analýzu finančných trhov.
Özlem Bedre-Defolie
Özlem sa zaoberá aplikovanou mikroekonomickou teóriou a priemyselnou organizáciou. Zaoberá sa ekonomikou viacstranných platforiem, viacproduktových firiem a vertikálnych zmlúv so zameraním na protimonopolné a regulačné otázky. Jej výskum bol publikovaný v popredných časopisoch z oblasti ekonómie, marketingu a priemyselnej organizácie.
Alexia Delfino
Vyštudovala psychológiu a publikovala vo vedeckých časopisoch, ako sú Journal of Applied Psychology, Human Relations, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health atď. Vydala štyri knihy a je editorkou série prípadových štúdií z oblasti ľudských zdrojov, cieľom ktorých je preklenúť priepasť medzi akademickou sférou a priemyslom.
Konstantinos Drakos
Je absolventom bakalárskeho štúdia matematiky na Aténskej univerzite, magisterského štúdia štatistiky a operačného výskumu na University of Essex vo Veľkej Británii a doktorského štúdia v odbore vedy o riadení na AUEB. Medzi jeho výskumné záujmy patrí veda o riadení a metódy operačného výskumu v logistickom plánovaní, logistika núdzových opatrení, preprava nebezpečných materiálov, riadenie leteckej dopravy a flexibilné dopravné systémy.
Birgit Dulski
V súčasnosti pracuje ako výskumná pracovníčka a jej výskum sa zameriava na zvyšovanie udržateľnosti existujúcich štvrtí a na kultúrne podnikanie v historických budovách. Študovala architektúru v Nemecku a Holandsku a svoju prácu výskumnej pracovníčky kombinuje s prácou poradkyne v NIBE (Holandský inštitút pre stavebnú biológiu a ekológiu).
Frank Ecker
Získal bakalársky titul v odbore financií na Berufsakademie Mannheim a tituly M.B.A. a Ph.D. na univerzite v Trevíre. Pred postgraduálnym štúdiom pracoval pre Deutsche Bank AG a DGZ Dekabank Luxembourg S.A. Pred nástupom na Frankfurt School pôsobil Frank Ecker ako odborný asistent na Fuqua School of Business na Duke University.
Deniz Erdemlioglu
Je vedúcim pracovníkom na úrovni C. Od roku 1991 pôsobí v oblasti financií a technológií. Má skúsenosti s rozvojom, rastom a expanziou podnikov. Úzko spolupracoval s niektorými legendami oboch odvetví v Grécku. Pri vedení rastu troch rôznych začínajúcich spoločností zaoberajúcich sa správou aktív im pomohol prekročiť hranicu 100 miliónov eur v spravovaných aktívach, čo je vzácny rekord. V oblasti technológií sa zameriava na ich kombináciu s financiami, stratégiou, fúziami a akvizíciami, budovaním tímov a organizačnou silou.
Adam Geršl
Získal doktorát v odbore riadenia rizík a magisterský titul v odbore bankovníctva a finančného riadenia. V minulosti pracoval ako vedecký pracovník a postdoktorand na akademickej pôde a ako finančný analytik v priemysle. Jeho výskum bol publikovaný vo vysoko hodnotených časopisoch z oblasti financií a námornej ekonómie. Medzi hlavné oblasti jeho výskumu patria meranie trhového rizika, mikroštruktúra derivátových trhov, ekonomika námornej dopravy a financie rozvíjajúcich sa trhov. Vyučoval množstvo kurzov na postgraduálnej aj bakalárskej úrovni týkajúce sa financií.
Lucia Gibilaro
Získala bakalársky a magisterský titul v odbore podnikového inžinierstva a doktorát v odbore aplikovanej ekonómie. V súčasnosti koordinuje a vyučuje dva kurzy manažmentu a je členkou celosvetovej siete PPRN. Pracovala ako projektová manažérka na niekoľkých výskumných a poradenských projektoch, ktoré si vyžadujú multidisciplinárny (integrácia technických, ekonomických a environmentálnych kritérií) prístup.
Michał Grajek
Okrem výučby a akademického výskumu pôsobil ako výskumný konzultant pre E.CA Economics v Berlíne, kde poskytoval odborné znalosti v oblasti aplikovanej ekonometrie pre poradenské a výskumné projekty zaoberajúce sa otázkami politiky hospodárskej súťaže. Od januára 2013 do decembra 2016 pôsobil aj ako riaditeľ výskumu. V súčasnej dobe vyučuje kurzy MBA, EMBA a MiM zamerané na mikroekonómiu a globálnu ekonomiku a aj podnikovú ekonomiku.
Enkelejda Havari
Je držiteľkou doktorského titulu v oblasti štatistiky a manažérskej ekonómie. Prednášala na mnohých univerzitách v Grécku, Španielsku a vo Francúzsku. Zaoberá sa výskumom v oblasti oceňovania akcií, dlhopisov a derivátov, finančnej matematiky, výpočtových financií, finančnej ekonometrie a finančného riadenia podnikov.
Zuzana Havránková
Je držiteľkou doktorátu v odbore organizačného správania, magisterského titulu v odbore riadenia ľudských zdrojov a bakalárskeho titulu v odbore obchodnej administratívy. Jej výskumné záujmy sa zameriavajú na nábor a výber zamestnancov a hľadanie zamestnania a takisto na využitie gamifikácie pri výbere zamestnancov.
Nikolaos Karampinis
Je držiteľom doktorátu v odbore účtovníctva a magisterského titulu v odbore Business Administration. Jeho výskumné a pedagogické záujmy sa zameriavajú na daňové účtovníctvo, medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva a využitie manažérskeho účtovníctva na strategické účely. Svoj výskum publikoval v rôznych vedeckých časopisoch a prezentoval na medzinárodných konferenciách.
Kristiaan Kerstens
Je profesorom financií na katedre účtovníctva a financií a členom predstavenstva komisie pre kapitálový trh. Získal doktorát z financií a magisterský titul v odbore podnikových financií na Brunel University (Veľká Británia). Zastával akademické pozície ako lektor na University of Durham a Middlesex University Business School. Jeho výskumné záujmy sa týkajú oceňovania aktív a správania investorov. Publikoval viac ako 40 článkov v recenzovaných akademických časopisoch.
Konstantin Korotov
Konstantin sa zaoberá výskumom v oblasti rozvoja vedúcich pracovníkov, koučovania vedúcich pracovníkov, kariéry a vzdelávania vedúcich pracovníkov. Je autorom, spoluzakladateľom a spolueditorom siedmich kníh a mnohých akademických článkov a článkov z praxe, obchodných prípadov a kapitol v knihách o rozvoji vedenia a koučovania vedúcich pracovníkov. Za svoje prípadové štúdie, články a vynikajúce pedagogické výsledky získal niekoľko ocenení.
Ana Lehmann
Je hosťujúcou profesorkou na niekoľkých zahraničných univerzitách a členkou správnej rady Európskej akadémie medzinárodného obchodu, v ktorej pôsobila ako prezidentka. Držiteľka magisterského a doktorského titulu, postdoktorandka špecializovaného štúdia v oblasti internacionalizácie a priamych zahraničných investícií. Je autorkou množstva prednášok na najvýznamnejších konferenciách, spolupracovníčkou editora medzinárodných vedeckých publikácií (stratégie a medzinárodný manažment) a autorkou desiatok článkov a vedeckých kníh na medzinárodnej úrovni. V posledných dvoch rokoch pôsobila ako konzultantka popredných medzinárodných inštitúcií (OECD, UNCTAD), vládnych subjektov a ďalších organizácií a spoločností.
Charalampos Mainemelis
V rokoch 2001 až 2009 pôsobil ako odborný asistent na London Business School. Jeho výskum sa zameriava na kreativitu a jej vzťahy s vedením, učením, hrou, časom a deviáciou. Jeho výskum bol široko propagovaný v populárnej tlači vrátane Financial Times, Sunday Times, Forbes a Kathimerini. Takisto je držiteľom ceny Academy of Management Review.
Ana Marques
Vyštudovala ekonómiu a svoju profesijnú činnosť zahájila v oblasti marketingu v spoločnosti Procter & Gamble. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou spoločnosti NOS SGPS. Predtým pôsobila ako riaditeľka marketingu a predaja obchodnej jednotky pre mobilné osoby. Počas svojho pôsobenia zastávala funkciu riaditeľky pre značku a komunikáciu a riaditeľky dátovej obchodnej jednotky.
Gianluca Mattarocci
Je docentom bankovníctva a podnikových financií. V súčasnej dobe je riaditeľom magisterského odboru zameraného na financie. Publikoval aj niekoľko článkov a kníh o správe aktív, podnikových financiách, riadení úverových rizík a nehnuteľnostiach.
Paolo Mazza
Je držiteľom bakalárskeho titulu v odbore Business Administration, titulu MBA a doktorátu v odbore účtovníctva na tej istej univerzite a má rozsiahle skúsenosti s výučbou manažérskeho účtovníctva, finančného účtovníctva a účtovných informačných systémov na bakalárskej, postgraduálnej aj odbornej úrovni. Jeho výskumné záujmy sa zameriavajú na oblasť intelektuálneho kapitálu a manažérskeho účtovníctva a na vzťah nehmotného majetku k štruktúre nákladov, prevádzkovej výkonnosti a trhovému oceneniu.
Ana Mendes
Vyštudovala marketing na IADE, postgraduálne štúdium digitálneho marketingu (IPAM) a marketingu vzťahov (ISCTE) a právo (Katolícka univerzita v Lisabone). Špecializovala sa na marketing na Facebooku v USA a vo Veľkej Británii. Desať rokov pôsobila v oblasti maloobchodného marketingu v renomovaných nadnárodných spoločnostiach. Už 7 rokov pôsobí ako konzultantka spoločností v oblasti stratégie prítomnosti na sociálnych sieťach.
Maximilian A. Müller
Ako docent účtovníctva sa snaží pomáhať študentom a manažérom zvyšovať ich finančnú gramotnosť. Pôsobil na fakulte WHU – Otto Beisheim School of Management a ako hosťujúci vedecký pracovník na University of Chicago Booth School of Business. Publikoval niekoľko výskumných prác v popredných finančných a účtovných časopisoch so zameraním na zverejňovanie informácií (regulácia) a zdanenie na kapitálových trhoch a rád prispieva svojimi odbornými znalosťami do praxe, napr. poskytovaním poradenstva spoločnosti, ktorá sa zaoberá kvantitatívnou správou aktív.
Angeliki Papachroni
Vyštudovala obchodnú administratívu a manažment a už od útleho veku bolo jasné, že má záľubu v marketingu, na ktorý sa zamerala v postgraduálnom a magisterskom štúdiu. Po viac ako desiatich rokoch skúseností a špecializácie na stratégiu a vernostné programy považuje za šťastie, že ju jej práca aj naďalej každý deň tak baví.
Felix Reimann
Pred svojou akademickou kariérou pracoval v rokoch 2004 – 2009 ako konzultant vo frankfurtskej pobočke spoločnosti McKinsey & Company. Pravidelne sa podieľa na vzdelávacích, poradenských a výskumných projektoch s významnými korporáciami. Je aj členom priemyslovej pracovnej skupiny, ktorá združuje vedúcich stratégie spoločností, ako sú Bosch, BP, Daimler, Deutsche Telekom a Siemens, aby diskutovali o najnovších obchodných trendoch a výzvach.
Hajo Reijers
Je profesorom podnikovej informatiky. Získal doktorát v odbore informatiky, titul M.Sc. v odbore informatiky a titul M.Sc. v odbore technológie a spoločnosť (cum laude). Svoju doktorskú prácu napísal v čase, keď pracoval ako manažér v spoločnosti Deloitte. Ako konzultant sa podieľal na rôznych re-inžinieringových projektoch a implementáciách systémov workflow, predovšetkým pre vládne agentúry a organizácie ponúkajúce finančné služby. V posledných rokoch viedol aj skupinu výskumu a vývoja v oblasti riadenia podnikových procesov v spoločnosti Lexmark.
Margot Schumacher
Margot má silné nadšenie pre ľudí, vedenie a organizačný rozvoj a pomáha špičkovým tímom a predstavenstvám sa zlepšovať. Jej globálne skúsenosti jej poskytujú hlboké porozumenie rôznym kultúrnym prostredím a medzikultúrnym výzvam. V súčasnosti je odbornou asistentkou v oblasti rozvoja vedúcich pracovníkov a skúsenou koučkou, ktorá pomáha vedúcim pracovníkom profesijne aj osobnostne rásť v medzinárodnom prostredí.
Martin Smits
Získal doktorát z medicíny a magisterské tituly v odboroch informačný manažment a manažérske informačné systémy. V súčasnosti je docentom informačných systémov a manažmentu a nezávislým konzultantom pre riadenie informačných a podnikových procesov.
Abílio Sousa
Vyštudoval ekonómiu na Inštitúte ekonómie a manažmentu a do roku 2012 pracoval v ústredných službách daňového a colného úradu ako vedúci oddelenia vyrovnania dane z príjmov právnických osôb. V súčasnosti pôsobí ako školiteľ a obchodný konzultant. Je školiteľom na niekoľkých inštitúciách, riadi a koordinuje celú vedeckú a pedagogickú zložku vzdelávacej činnosti a je autorom množstva odborných článkov o daniach a školiacich príručiek.
Šárka Zapletalová
Je doktorandkou v oblasti ekonómie. Medzi jej výskumné záujmy patrí medzinárodná mobilita výrobných faktorov, optimálna obchodná politika pri premenlivých dodávkach výrobných faktorov a rôznych formách obmedzení obchodu, reformy nepriamych daní, obchodná politika a politika zdanenia výrobných faktorov s verejnými statkami a verejnými vstupmi, preferenčné obchodné dohody, zahraničná pomoc a environmentálne otázky v medzinárodnom obchode.