Doctor of Business Administration

Základné informácie

Profesijný doktorský program v oblasti podnikovej administratívy je koncipovaný tak, aby účastníkom poskytol príležitosť významne prispieť k teórii a praxi v odbore a rozvíjať odbornú prax na najvyššej úrovni.

Štúdium je zamerané tak na prax, ako aj na výskum v oblasti obchodu a priemyslu a je určené pre vedúcich pracovníkov v strednej fáze kariéry, ktorí už absolvovali štúdium MBA (alebo ekvivalentnú kvalifikáciu) a chcú ďalej prehĺbiť svoje praktické a teoretické znalosti z odboru.

Ide teda o veľmi špecializovanú kvalifikáciu, ktorá je zameraná na profesijný rozvoj v oblasti národného aj medzinárodného obchodu a podnikovej administratívy. Štúdium pomôže študentom aplikovať myslenie založené na výskume na podnikateľské myšlienky a zároveň prehĺbiť a rozšíriť ich predstavy o podnikateľskej praxi. Program poskytuje študentom inovatívne prístupy k prepojeniu akademických vedomostí s odbornou praxou. Študenti budú aktívne povzbudzovaní k tomu, aby si vybrali témy diplomovej práce DBA, ktoré súvisia s ich súčasnou špecializáciou v organizácii alebo s oblasťou, na ktorú sa chcú zamerať vo svojej kariére.

Štruktúra programu

Cieľom študijného programu Doctor of Business Administration je poskytnúť odborníkom z oblasti podnikania príležitosť na výskum súvisiaci s kariérou na doktorskej úrovni. Výskum a výučba sa realizujú s cieľom poskytnúť program reagujúci na potreby súčasného sveta podnikania s ohľadom na požiadavky na vrcholových manažérov.

Štúdium DBA na EIFM vám umožní rozvíjať dôkladné porozumenie koncepčným a teoretickým základom vybranej oblasti výskumu v oblasti podnikania a manažmentu, podrobne porozumieť použiteľným technikám výskumu a pokročilého akademického a manažérskeho skúmania, ďalej vytvárať a interpretovať vedomosti prostredníctvom originálneho výskumu, zlepšiť svoj výkon aj svoju odbornú prax a predovšetkým rozvíjať osobné, poradenské a výskumné kompetencie na vykonávanie dôkladného výskumu na pokročilej úrovni.

Program bude prínosný predovšetkým pre skúsených vedúcich pracovníkov, konzultantov, pedagógov v oblasti manažmentu a akademických pracovníkov obchodných škôl, u ktorých zvýši ich profesijné schopnosti a dôveryhodnosť. Rozviniete siete kontaktov a získate pevný základ pre ďalší kariérny rozvoj alebo významný kariérny posun.

Študijné moduly

Pokročilý manažment

 • Procesný manažment

 • Finančné riadenie podniku

 • Podniková stratégia

Inovácie a výskum

 • Management inovácií

 • Umelá inteligencia a robotika v oblasti podnikania

 • Udržateľnosť a ekológia v podnikaní

Soft skills

 • Obchodná komunikácia, vyjednávanie a praktiky

 • Obchodná stratégia

Informácie o štúdiu:

 • 18 - 24 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 3,000
 • 180 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program DBA.
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program DBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa DBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 3.000,- € bez DPH

Školné za štúdium programu DBA je 3 000 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 600 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu DBA nasledujúce:

  • Ukončené aspoň vysokoškolské štúdium II. stupňa alebo absolvovaný program MBA,
  • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
  • 3 až 5-stranový návrh výskumného projektu, ktorému sa bude študent v poslednej fáze štúdia venovať,
  • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Procesný manažment

Predmet Procesný manažment sa zaoberá konceptmi, metódami a technikami, ktoré podporujú návrh, zlepšovanie, riadenie, konfiguráciu, zavádzanie a analýzu podnikových procesov, ktoré zabezpečujú štíhle a zákaznícky orientované podnikové procesy. Cieľom tohto predmetu je zoznámiť študentov s metodikami a technikami modelovania podnikových procesov. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o koncepciách a základoch modelovania podnikových procesov a o možnostiach zlepšenia efektivity a účinnosti organizácií pomocou techník modelovania podnikových procesov.

Podniková stratégia

Hlavným spôsobom, akým podniková stratégia v konečnom dôsledku vytvára hodnotu, je zvýšenie schopnosti podnikov v portfóliu vytvárať a udržiavať konkurenčnú výhodu. Hlavnými témami, ktorými sa budete zaoberať, sú diverzifikácia, vertikálna integrácia, reštrukturalizácia, synergia, aliančná stratégia a globálna stratégia. Predstavíme si teda rad nástrojov, ktoré nám pomôžu tieto témy analyzovať. Hlavným cieľom predmetu je zoznámiť vás s primárnymi rozhodnutiami, nástrojmi a konceptmi podnikovej stratégie. Na konci predmetu by absolventi mali byť schopní pochopiť, ako môžu firmy s viacerými podnikmi vytvárať hodnoty, byť schopní identifikovať príležitosti na zlepšenie podnikovej stratégie, pochopiť a vedieť analyzovať hlavné prínosy a riziká rôznych diverzifikačných stratégií, porozumieť ekonomickým a organizačným skutočnostiam, ktoré sa skrývajú za pojmom „synergie“, a byť schopní identifikovať a analyzovať synergické príležitosti.

Finančné riadenie podniku

Tento predmet oboznamuje študentov s aktuálnymi finančnými konceptmi a nástrojmi na riadenie peňazí v organizáciách zapojených do miestnej a globálnej ekonomiky. Zaoberá sa súčasnými osvedčenými postupmi finančnej analýzy a plánovania prostredníctvom aplikácie finančných konceptov. Patria tu ukazovatele finančnej výkonnosti, časová hodnota peňazí, finančné trhy a inštitúcie, cenné papiere a oceňovanie firiem, náklady kapitálu, riziká a výnosy, dlhodobé finančné rozpočtovanie a riadenie pracovného kapitálu. Okrem toho sa v priebehu štúdia objavujú aj témy týkajúce sa leasingového financovania, hybridných cenných papierov a derivátov, zvereneckých fondov, fúzií a akvizícií a medzinárodných podnikových financií.

Manažment inovácií

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné pojmy a povedomie o technologických inováciách a porozumení výzvam a príležitostiam, ktorým v súvislosti s nimi čelia malé aj veľké firmy. Predmet má integrovaný prístup k riešeniu komplexných pojmov v oblasti technologických inovácií a znalostí o nich vo vzťahu k technologickému rozvoju a pokrýva oblasti ako je význam inovácií, vedenie výskumu a vývoja, riadenie inovácií a technológií, partnerstvo, siete a aliancie, vývoj produktov a procesov, komercializácia výskumu, a takisto podnikanie a zakladanie podnikov.

Obchodná stratégia

Tento predmet nadväzuje na predmet Podniková stratégia a zaoberá sa formuláciou stratégií na základe externých a interných analýz, rozvíja proces až po implementáciu a kontrolu operácií. Tvorí časť strategického plánovania, v ktorej sa diskutuje o možnostiach rastu a plány sa stávajú skutočnosťou. Firmy, ktoré chcú niečo zmeniť, budú musieť pochopiť, ako vyhodnotiť a realizovať strategické možnosti, ktoré majú k dispozícii, čím sa tento proces stáva kľúčom k úspechu každého podniku. V súčasnom podnikateľskom kontexte sú zmeny permanentné a podniky musia reagovať rýchlo. Preto musia byť agilné a pre moderného manažéra je to veľká výzva.

Umelá inteligencia a robotika v oblasti podnikania

Predmet robotika a umelá inteligencia v podnikaní oboznamuje študentov s podstatou a najdôležitejšími aplikáciami robotiky a umelej inteligencie vo svete podnikania, a to v troch hlavných oblastiach: priemysel, mobilita a spotrebiteľ. Súčasťou tohto predmetu bude aj diskusia o 3D tlači. Študenti sa naučia, ako integrovať technológie robotiky a umelej inteligencie do obchodných modelov, navrhovať nové produkty alebo služby a transformovať procesy s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu, lepší zážitok pre zákazníkov a spoločenskej prosperity. Budeme sa zaoberať dôsledkami prevratných inovácií robotiky a umelej inteligencie pre podnikanie, prevádzku, marketing a riadenie spoločnosti a tým, ako sa spoločnosti môžu vyvíjať pre budúce odvetvia a trhy prostredníctvom nových hodnotových ponúk. Zamyslíme sa aj nad etickými aspektmi zavádzania týchto podporných technológií.

Udržateľnosť a ekológia v podnikaní

Tento predmet kombinuje štúdium otázok životného prostredia a udržateľnosti s rozumnou obchodnou a manažérskou praxou. Zaoberá sa tlakmi a príležitosťami, ktorým čelia podniky v dôsledku súčasných agend v oblasti životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Predmet teda ponúka študentom solídne základy vo všetkých oblastiach podnikania a multidisciplinárne vedomosti o udržateľnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie v rámci zelenej ekonomiky. Venovať sa budeme nielen základným oblastiam zeleného podnikania, ale budeme rozvíjať aj vaše vedomosti o udržateľnosti vo vedeckej, právnej, ako aj sociálnej oblasti.

Obchodná komunikácia, vyjednávanie a praktiky

Vyjednávaním začíname od samého začiatku dňa, a to vo všetkých našich interakciách, či už pracovných, spoločenských alebo rodinných. Tento predmet predstavuje príležitosť, ako uplatniť v praxi všetky získané vedomosti a potvrdiť si, že proces vyjednávania je dynamický a vždy sa dá zlepšiť. Naučíte sa uplatňovať kľúčové vyjednávacie schopnosti a štýly na vedenie efektívnych rokovaní a dosahovanie uspokojivých dohôd, osvojíte si komunikačné techniky, ktoré zlepšujú vzťahy a podnecujú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, a takisto si osvojíte kritické myslenie, aby ste zvládali emócie a konštruktívne riešili konflikty.