MBA – Strategický manažment

Základné informácie

Aby manažéri v budúcnosti uspeli, musia rozvíjať zdroje a schopnosti potrebné na získanie a udržanie výhod na tradičných aj novovznikajúcich konkurenčných trhoch. Spôsob, akým sa organizácie snažia túto konkurenčnú výhodu rozvíjať, predstavuje podstatu ich stratégie.

Študenti sa budú zaoberať spôsobmi, akými si firmy budujú a udržiavajú konkurenčné postavenie a dosahujú dlhodobú ziskovosť. Dôraz sa bude klásť na rozvoj integrovaného pohľadu na firmu, ktorý zahŕňa funkčné oblasti ako prevádzka, marketing, účtovníctvo a financie.

Cieľom študijného programu je oboznámiť študentov s konceptom strategického riadenia prostredníctvom analýz praktických prípadov a berie do úvahy základné smerovanie a ciele organizácie, prostredia (sociálne, politické, technologické, ekonomické a globálne faktory), štruktúru odvetví a trhu a silné a slabé stránky organizácie. Dôraz sa kladie na vývoj a úspešnú implementáciu stratégie v rôznych typoch firiem naprieč odvetviami.

Štruktúra programu

Študijný program kladie dôraz na hodnotu a proces strategického riadenia. Okrem toho, že sa študenti zoznámia s novou látkou, očakáva sa, že budú integrovať a aplikovať svoje predchádzajúce vedomosti na strategické rozhodovanie v organizáciách. Program Strategický manažment je koncipovaný tak, aby skúmal víziu, poslanie organizácie, skúmal princípy, techniky a modely organizačnej analýzy a analýzy prostredia, diskutoval o teórii a praxi formulácie a implementácie stratégie ako riadenie spoločnosti a podnikateľská etika pre rozvoj efektívneho strategického vedenia.

Štúdium je špeciálne navrhnuté tak, aby študentov nielen zoznámilo s kľúčovými strategickými konceptmi, ale kladie si za cieľ aj to, aby pomohlo študentom integrovať a aplikovať ich predchádzajúce vedomosti na rôzne obchodné situácie. Cieľom kurzu je podporiť ciele magisterského programu solídnymi základmi v oblasti etiky, globalizácie a medziodborových otázok.

Študijné moduly

Manažment a riadenie

 • Manažment a riadenie podniku

 • Podnikové financie

 • Riadenie ľudských zdrojov

Osobný rozvoj

 • Etika v rozhodovaní

 • Inovácia a vývoj nových produktov

Strategické myslenie

 • Strategický manažment

 • Podniková stratégia

 • Strategické myslenie

 • Strategické riadenie rizík

 • Strategický marketing a marketing manažment

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Manažment a riadenie podniku

Predmet sa zaoberá základmi teórie a praxe manažmentu a základnými princípmi a praxou podnikania a organizácie v miestnom a medzinárodnom kontexte. Získate rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti navrhovania a realizácie stratégie na rôznych úrovniach podnikovej organizácie a ďalších typov organizácií ako sú verejné, neziskové a družstevné. Špecializované možnosti poskytujú prehľad o zložitých a meniacich sa vzťahoch medzi obchodnými korporáciami, ich zainteresovanými stranami a spoločnosťami, v ktorých pôsobí.

Strategický manažment

Predmet Strategický manažment zoznamuje študentov s kľúčovými konceptmi, nástrojmi a princípmi formulácie stratégie a analýzy konkurencie. Zaoberá sa manažérskymi rozhodnutiami a činnosťami, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a prežitie obchodných podnikov. Zameriava sa na informácie, analýzy, organizačné procesy a schopnosti a obchodný úsudok, ktoré musia manažéri využívať pri navrhovaní stratégií, určovaní pozície svojich podnikov, vymedzovaní hraníc firmy a maximalizácii dlhodobých ziskov v podmienkach neistoty a konkurencie.
V rámci štúdia predmet spája a rozvíja všetky myšlienky, koncepty a teórie z ostatných predmetov, ako je účtovníctvo, ekonómia, financie, marketing, organizačné správanie a štatistika.

Etika v rozhodování

Etické rozhodovanie sa týka procesu hodnotenia a výberu medzi alternatívami takým spôsobom, ktorý je v súlade s etickými zásadami. Pri etickom rozhodovaní je nutné vnímať a eliminovať neetické možnosti a vybrať najlepšiu etickú alternatívu. V tomto predmete uvádzame niektoré hlavné zásady a cesty, ktoré pomáhajú riadiť etické rozhodovanie. Ide o celý rad základných otázok, ktoré by sme si mali klásť, keď čelíme etickým dilemám. Často ide o zložité situácie bez jednoznačného riešenia a bez správnej či zlej odpovede. Tieto rozhodovacie postupy nám však do značnej miery pomôžu robiť informované rozhodnutia, ktoré môžu ospravedlniť následné konanie.

Podnikové financie

Predmet opisuje teóriu a prax podnikových financií. Jeho cieľom je poskytnúť koncepčné základy a vytvoriť rámec prijímania investičných a finančných rozhodnutí podnikov. Obsah bude veľmi užitočný pre začínajúcich investičných analytikov, finančných manažérov, odborníkov na podnikové financie a budúcich finančných riaditeľov. Predmet sa zaoberá pochopením hlavných finančných rozhodnutí, ktorým čelia podnikoví manažéri, a tým, čo a prečo robia podnikoví finanční profesionáli. Budeme kombinovať teóriu s praxou, aby sme v konečnom dôsledku pochopili, čo by mali podnikoví finanční profesionáli robiť, aby zvýšili hodnotu spoločnosti a bohatstva akcionárov. Medzi hlavné témy patrí časová hodnota peňazí a úrokové sadzby, oceňovanie projektov a firiem, analýza projektov, rozhodovanie o kapitálovom rozpočte, rozhodovanie o kapitálovej štruktúre, vzťah rizika a výnosu, finančná analýza atď.

Podniková stratégia

Hlavným spôsobom, akým podniková stratégia v konečnom dôsledku vytvára hodnotu, je zvýšenie schopnosti podnikov v portfóliu vytvárať a udržiavať konkurenčnú výhodu. Hlavnými témami, ktorými sa budete zaoberať, sú diverzifikácia, vertikálna integrácia, reštrukturalizácia, synergia, aliančná stratégia a globálna stratégia. Predstavíme si teda rad nástrojov, ktoré nám pomôžu tieto témy analyzovať. Hlavným cieľom predmetu je zoznámiť vás s primárnymi rozhodnutiami, nástrojmi a konceptmi podnikovej stratégie. Na konci predmetu by absolventi mali byť schopní pochopiť, ako môžu firmy s viacerými podnikmi vytvárať hodnoty, byť schopní identifikovať príležitosti na zlepšenie podnikovej stratégie, pochopiť a vedieť analyzovať hlavné prínosy a riziká rôznych diverzifikačných stratégií, porozumieť ekonomickým a organizačným skutočnostiam, ktoré sa skrývajú za pojmom „synergie“, a byť schopní identifikovať a analyzovať synergické príležitosti.

Inovácie a vývoj nových produktov

Predmet je koncipovaný tak, aby poskytol komplexné pokrytie manažmentu inovácií a vývoja nových produktov. Dôraz sa kladie tak na teóriu, ako aj implementáciu manažmentu inovácií. Štruktúra predmetu podporí študentov v získavaní vedomostí a schopností potrebných na riadenie inovácií a vývoj nových produktov. Po jeho úspešnom absolvovaní budú študenti schopní kriticky diskutovať a analyzovať koncepty vývoja nových produktov a inovácií, preukázať schopnosť zapojiť sa do podnikateľských a inovačných procesov pri vývoji nových produktov, vytvárať, analyzovať a kriticky hodnotiť nové podnikateľské modely a inovačné plány a rozvíjať schopnosti v oblasti analýzy prípadových štúdií.

Strategické myslenie

Tento predmet vám umožní určiť a strategicky premyslieť výzvy a príležitosti, ktoré pred vašou organizáciou stoja. Budúcnosť je neistá a vyžaduje si, aby sme sa hlboko zamysleli nad tým, akou cestou sa vydať. O to viac je potom nutné plánovať. Spojením výkonných analytických metód s osvedčenými nástrojmi myslenia môžete svojej organizácii pomôcť lepšie sa vyrovnať s dnešným svetom nestálosti, neistoty, zložitosti a nejednoznačnosti. Veľa manažérov dnes hovorí, že vedia, že venovať čas strategickému mysleniu a plánovaniu je naozaj dôležité. Výskumy nám však ukazujú, že tomu naozaj venujú nedostatočný čas. Tento predmet je navrhnutý tak, aby pomohol manažérom vyvinúť efektívne spôsoby, ako dosiahnuť strategické myslenie v rámci ich organizácie.

Riadenie ľudských zdrojov

Tento predmet zahŕňa nielen teórie, ale takisto umožňuje študentom precvičiť si postupy pri prijímaní zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na administratívne služby, správu zamestnancov a riadenie výkonnosti a predovšetkým na proces prijímania zamestnancov. Predmet pomáha študentom študovať a získavať vedomosti a zásady, ktoré sú potrebné pre riadenie ľudských zdrojov spoločnosti. Hlavným cieľom Riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť dôležité a zodpovedajúce zdroje pre spoločnosť, preto v sebe zahŕňa kombináciu rôznych predmetov, medzi ktoré patria obchodné prostredie, komunikačné schopnosti a manažérske účtovníctvo.

Strategické riadenie rizík

Každý projekt sa spája s rizikami – niektoré môžu projekt zničiť a niektoré dokonca zničiť vašu kariéru. Ako projektový manažér musíte vedieť identifikovať a riadiť riziká svojho projektu. Zvládnutie techník riadenia rizík je základom pre to, aby ste sa stali úspešným projektovým manažérom. Tento predmet je navrhnutý tak, aby vás naučil praktické prístupy, ako identifikovať a riadiť riziká.

Strategický marketing a marketingový manažment

Strategický marketingový manažment predstavuje rámec marketingového rozhodovania a plánovania v globálnom prostredí: skúmanie možností stratégie, analýzu príležitostí, stanovenie a realizácia stratégie. Predmet skúma vývoj a implementáciu marketingovej stratégie tým, že poskytuje rámec, na základe ktorého je možné identifikovať a vyhodnotiť strategické možnosti a programy. Medzi hlavné témy patrí prognózovanie a kontextové možnosti, životné cykly produktových kategórií a strategické dôsledky, definícia produktu – trhu, vzťahy s distribučnými kanálmi, vzťahy so zákazníkmi, analýza konkurencie, modely pre marketingových stratégov, modely portfólia, strategické hodnotenie ponuky, systémy realizácie marketingovej stratégie.