MBA – IT Manažment

Základné informácie

MBA v odbore riadenia informačných technológií je štúdium, ktoré sa zameriava na prípravu vedúcich pracovníkov vo svete podnikania, ktorí sú nielen zdatní v riadení súčasných technológií, ale takisto chápu, ako sa prispôsobiť ich rýchlym zmenám na pracovisku.

Študenti sa učia prehlbovať svoje vedomosti v oblasti rôznych technológií a zameriavajú sa na inovácie ako prostriedok vedenia. Učia sa o manažérskej ekonomike, napríklad ponuka a dopyt, výrobné technológie, náklady a fungovanie trhov.

Učia sa o využívaní technologických nástrojov a systémov na riešenie týchto oblastí. Zámerom kurzu je vychovať odborníkov v oblasti podnikania s dôkladnými vedomosťami a skúsenosťami s rôznymi aspektmi IT priemyslu.

Štruktúra programu

Problémy v oblasti IT sa často objavujú na titulných stranách novín, od hacknutých e-mailov po globálne kybernetické útoky, a sú veľkým problémom aj pre podniky. Táto špecializácia preto pripravuje študentov na to, aby sa stali silnými manažérmi a vedúcimi pracovníkmi v oblasti IT. Naši absolventi pracujú vo významných svetových organizáciách na pozíciách, ako sú obchodný analytik, konzultant, špecialista na vývoj softvéru a správca siete.

Program študentom poskytne nevyhnutné vedomosti o podnikateľských a administratívnych činnostiach súvisiacich s využívaním informačných a komunikačných technológií. Po jeho absolvovaní bude študent vedieť využiť informačné technológie v podnikaní. Okrem informatiky a kyberbezpečnosti sa študenti učia aj manažment, a môžu sa tak stať nenahraditeľným prvkom každej firmy, keď študenti vedia využiť informačné technológie na podporu rastu firmy a pritom rozumejú manažmentu tímu alebo firmy.

Študijné moduly

Ochrana dát

 • Kybernetická bezpečnosť a kyberkriminalita

 • Bezpečnosť informačných technológií a ochrana údajov

Dátová analytika

 • Základy infraštruktúry a sieťových technológií

 • Návrh a vývoj softvérových aplikácií

 • Základy analýzy dát

Digitálny manažment

 • Digitálna stratégia

 • Technológie, stratégie a inovácie

 • Digitálna ekonomika: Platformy, umelá inteligencia a biznis

Osobný rozvoj a manažment

 • Leadership a tímová práca

 • Riadenie podnikových procesov

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MBA
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MBA na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MBA štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MBA je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MBA nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Bezpečnosť informačných technológií a ochrana údajov

Predmet poskytuje praktické skúsenosti s technologickými nástrojmi produktivity a základné znalosti a porozumenie návrhu a vývojom systémov. Štúdium je navrhnuté tak, aby integrovalo koncepty hardvéru, softvéru a internetu. Takisto poskytuje prehľad o zabezpečení dát, ochrane osobných údajov a spôsoboch zvyšovania produktivity a efektivity. Študenti sa taktiež zoznámia s kariérnymi cestami v oblasti technológií a s niektorými rôznymi certifikáciami, ktoré sú v tomto odvetví k dispozícii.

Základy infraštruktúry a sieťových technológií

Predmet pomáha študentom budovať základné vedomosti a zručnosti v oblasti sieťových technológií a ponúka im možnosť upevniť si poznatky o kľúčových pojmoch a terminológií počítačových sietí a internetu, sieťových a infraštruktúrnych štandardoch, protokoloch a modeloch, základných sieťových komponentoch, topológiách, funkciách a procesoch a preukázať schopnosť vysvetliť jednoduché a zložité siete, zabezpečenie, vzdialený prístup a vizualizáciu sietí.

Kybernetická bezpečnosť a kyberkriminalita

Obsah tohto predmetu je predovšetkým kriminologický, sociologický a sociálno-právny. Študenti sa budú zaoberať rôznymi druhmi trestnej činnosti, ktoré súvisia s internetom, študovať príslušné počítačové a sieťové technológie, predovšetkým ak sa používajú buď pri páchaní alebo odhaľovaní alebo prevencii kriminality, analyzovať policajné, právne, elektronické a iné opatrenia určené na boj proti kyberkriminalite a posudzovať ich hlavné silné a slabé stránky, a posúdiť najnovšie sociologické a sociálno-právne teórie kyberpriestoru a aplikovať tieto teórie na konkrétnu oblasť kyberkriminality. Témy zahŕňajú využívanie internetu páchateľmi sexuálnych trestných činov, počítačové „hackovanie“, mediálne pirátstvo, spôsoby, akými sa dá lepšie chrániť na internete a kybernetickú bezpečnosť.

Leadership a tímová práca

Leadership a tímová práca majú priamy vplyv na schopnosť organizácie plniť svoje poslanie. Vedenie je potrebné na to, aby ste sa ubezpečili, že všetci v tíme idú rovnakým smerom a usilujú sa o rovnaký cieľ. Tento predmet predstavuje, vysvetľuje a skúma, ako ľudia spolupracujú, aby pochopili problémy a príležitosti a spoločne vymýšľali, vyvíjali a realizovali riešenia. Poskytuje študentom poznatky o sebe samých aj o ostatných a o tom, ako efektívne spolupracovať. Na konci kurzu budú mať študenti základné znalosti a schopnosti, ako porozumieť sebe a ostatným, ako pracovať v tímoch a ako tímy vytvárať, rozvíjať a viesť.

Riadenie podnikových procesov

Organizácia je základnou témou pre pochopenie skutočného fungovania každej spoločnosti alebo všeobecnejšie akejkoľvek inštitúcie a je súčasťou základného know-how každého manažéra. Okrem toho je riadenie organizácie ochotné brať do úvahy aj vzájomné závislosti medzi každodennými činnosťami ľudí (konkrétne procesmi): procesy sú totiž tou skutočnou pákou na dosiahnutie organizačnej účinnosti a efektivity. A nakoniec riadenie organizácie a jej procesov by takisto malo zohľadniť spôsob, akým ľudia a jednotky prijímajú svoje rozhodnutia v vzhľadom na to, že organizovanie a rozhodovanie sú dve ústredné a vzájomne sa doplňujúce činnosti manažérskej funkcie. Na dosiahnutie týchto cieľov je cieľom tohto predmetu vysvetliť základné pojmy a hlavné teórie tvoriace základ podnikových procesov. Predmet sa zameriava hlavne na analýzu a návrh správnej organizácie na mikroúrovni (jednotlivec) a na makroúrovni (skupina viacerých jednotlivcov), analýzu toho, ako efektívne riadiť procesy z hľadiska činností, výkonnosti a princípov, analýzu toho, ako rýchlo prijímať rozhodnutia z hľadiska procesu, obmedzení, modelov a prístupu teórie hier.

Návrh a vývoj softvérových aplikácií

Tento predmet poskytuje študentom príležitosť rozvíjať schopnosti v oblasti navrhovania a vývoja softvérových riešení, riadenia projektov a komunikácie. Na to sú určené rôzne spôsoby vývoja softvéru, nástroje, ktoré sa dajú pri tomto procese použiť a interakcie medzi softvérom a ďalšími súčasťami počítačových systémov. Študenti používajú systematický prístup na vývoj a dokumentáciu softvérových riešení s využitím rôznych dátových štruktúr a jazykových prostriedkov.

Základy analýzy dát

Cieľom tohto predmetu je pripraviť vás na prácu v oblasti analýzy dát. Zoznámite sa s mnohými základnými typmi dátovej analytiky a základnými konceptmi. Zoznámite sa s nástrojmi a zručnosťami potrebnými na vykonávanie analýzy dát. Prejdeme si niektoré základné matematické a štatistické postupy používané pri analýze dát a pracovné postupy na vykonávanie efektívnej a účinnej analýzy dát.

Digitálna stratégia

Predmet sa zameriava na kľúčové koncepty, postupy a otázky strategického riadenia digitálnych technológií a zaoberá sa dvoma kľúčovými témami. Po prvé skúma strategickú úlohu a organizačnú hodnotu digitálnych technológií vrátane digitálne podporovaných inovácií, digitálnych ekosystémov a digitálnej transformácie a narušenia. Po druhé skúma strategické riadenie digitálnych technológií, ktoré si vyžaduje realizácia tohto hodnotového potenciálu vrátane súčasných a novovznikajúcich prístupov a rámcov pre strategické rozhodovanie o digitálnych technológiách a riadenie poskytovania digitálnych služieb.

Technológie, stratégie a inovácie

Predmet poskytuje celý rad strategických rámcov pre riadenie technologicky vyspelých podnikov. V priebehu celého štúdia sa dôraz kladie na vývoj a aplikáciu koncepčných modelov, ktoré objasňujú interakcie medzi konkurenciou, vzorcami technologických a trhových zmien a štruktúrou a rozvojom organizačných schopností. Hlavný dôraz sa kladie na osvojenie súboru výkonných analytických nástrojov, ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj technologickej stratégie ako neoddeliteľnej súčasti obchodnej stratégie. Tieto nástroje môžu poskytnúť rámec rozhodovania, do ktorých technológií investovať, ako tieto investície štruktúrovať a ako predvídať a reagovať na správanie konkurencie, dodávateľov a zákazníkov.

Digitálna ekonomika: Platformy, umelá inteligencia a biznis

Digitalizácia ekonomiky je jednou z najdôležitejších tém súčasnosti. Digitálne technológie zmenili podniky a životy ľudí a budú ich meniť aj v budúcnosti. Tento predmet sa zaoberá digitálnou ekonomikou a tým, ako digitálna ekonomika ovplyvňuje trhy a spoločnosť. Dozvieme sa, ako internet, mobilná komunikácia, zdieľaná ekonomika, sociálne médiá a kryptomeny ovplyvňujú globálne podnikanie.