Master of Accounting

Základné informácie

Študijný program, ktorý vás pripraví na úspešnú kariéru v oblasti profesionálneho účtovníctva. Osvojíte si vedomosti nielen všetkých čiastočných disciplín, ktoré tvoria tento široký odbor, ale prehĺbite si svoje odborné vedomosti aj v špecializovaných oblastiach, ako sú dane či riadenie výkonnosti podniku.

Študijný program MACC vytvára študijné prostredie, vďaka ktorému budú študenti rozvíjať rôznorodé zručnosti v oblasti profesionálneho účtovníctva a po jeho absolvovaní budú pripravení na profesijnú kariéru v súčasnom dynamickom svete.

Program je navrhnutý tak, aby študenti získali potrebné finančné a účtovné zručnosti, vďaka ktorým sa budú môcť uchádzať o profesionálne účtovné pozície nielen v podnikateľskej sfére, ale aj v štátnej správe či verejných účtovných formách. V priebehu štúdia tohto programu sa študenti zoznámia s verejným účtovníctvom a rozvinú si finančné a účtovné zručnosti potrebné pre znalosť vnútorných záležitostí podniku.

Štruktúra programu

Študijný program MACC vás pripraví na úspešné zahájenie vašej kariéry, prípadne na kariérny postup v oblasti súkromného či verejného účtovníctva. Či už ste v oblasti účtovníctva nováčik a svoju kariéru ešte len plánujete, alebo sa v odbore už nejaký ten rok pohybujete, štúdium tohto odboru posunie vaše vedomosti v oblasti účtovníctva na inú úroveň.

Celý študijný program sa zameriava na maximalizáciu interakcie s ostatnými študentmi tak, aby vám umožnil budovanie dôležitej siete kontaktov, ďalej na zlepšenie komunikačných schopností, time manažmentu a soft skills vo všeobecnosti. Dôraz sa kladie aj na vaše analytické schopnosti a schopnosť pracovať v tíme.

Osvojenie si rozmanitých zručností, ktoré môžete spojiť do jedného cenného súboru, vám pomôže získať výhodu, vyniknúť a prospievať v profesionálnom prostredí. Absolventi tohto programu získajú znalosti a schopnosti nevyhnutné pre pokročilé analytické činnosti v oblasti účtovníctva a podnikových financií, medzinárodných účtovných štandardov, auditu, finančnej analýzy či finančného plánovania.

Študijné moduly

Účtovníctvo

 • Manažérske účtovníctvo

 • Mzdové účtovníctvo

 • Medzinárodné účtovníctvo

 • Daňové systémy a optimalizácia

Financie

 • Manažérska ekonómia

 • Medzinárodné financie

 • Elektronické bankovníctvo a finančné nástroje

 • Finančné riadenie podniku

Auditing a controlling

 • Auditing

 • Controlling

Informácie o štúdiu:

 • 12 - 18 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 2,350
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Študentov
Absolvovalo na EIFM študijný program MAcc.
1 %
Absolventov
By odporučilo študijný program MAcc na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa Macc štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 2.350,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MAcc je 2 350 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 470 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MAcc nasledujúce:

 • Ukončené aspoň bakalárske štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra:

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Manažérske účtovníctvo

Predmet zoznamuje študentov so súčasnými koncepciami a technikami manažérskeho účtovníctva. Medzi hlavné témy patrí úloha účtovníkov v internom rozhodovaní, nástroje používané pri navrhovaní a vývoji systémov kalkulácie nákladov, príprava rozpočtov a ich úloha ako nástroja plánovania a kontroly, ďalšie nástroje rozhodovania vrátane cenových rozhodnutí, problematiky zásob a nákladov na kvalitu a podvody. Dozviete sa, ako používať účtovníctvo na uľahčenie a zladenie rozhodovania vlastníkov, manažérov a zamestnancov, a aj ako účtovníci vytvárajú, organizujú, interpretujú a poskytujú informácie, ktoré zlepšujú interné procesy a umožňujú organizáciám identifikovať a využívať príležitosti na vytváranie hodnoty v rámci dodávateľského reťazca a u zákazníkov.

Manažérska ekonómia

Úzka previazanosť manažmentu a ekonómie viedla k rozvoju manažérskej ekonómie. Ekonomická analýza je nevyhnutná pre rôzne pojmy, ako je dopyt, zisk, náklady a konkurencia. Manažérska ekonómia sa tak považuje za ekonómiu aplikovanú na „problémy voľby“ alebo alternatív a alokácie obmedzených zdrojov firmami. Manažérska ekonómia je disciplína, ktorá spája ekonomickú teóriu s manažérskou praxou. Pomáha preklenúť medzeru medzi problémami logiky a problémami politiky. Tento predmet ponúka účinné nástroje a techniky pre tvorbu manažérskej politiky.

Daňové systémy a optimalizácia

Študenti sa zoznámia so štruktúrou jednotlivých daní obsiahnutých v daňovom systéme Českej republiky. Študenti si osvoja základnú terminológiu a vedomosti potrebné na pochopenie bežných daňových otázok a problémov, ako aj znalosti potrebné na riešenie jednoduchších daňových problémov. Študenti budú schopní spracovať daňové priznanie k priamym daniam v jednoduchších prípadoch.

Medzinárodné financie

V dôsledku rastúcej závislosti na úzko integrovaných zahraničných operáciách sa v každej nadnárodnej firme otvoril paralelný svet financií, ktorý bol doteraz prehliadaný. Predmet sa preto zaoberá mnohými aspektmi finančného rozhodovania v globálnych firmách, ktoré tieto zmeny vyvolali. Stručne vysvetľuje celkovú štruktúru globálnych financií, opisuje analytický rámec, ktorý slúži ako sprievodca pre praktické finančné rozhodnutia týkajúce sa financovania, investícií, riadenia rizík a riadenia stimulov v nadnárodnej firme. Tento rámec zdôrazňuje potrebu zladiť protichodné sily, aby nadnárodné firmy získali konkurenčnú výhodu na svojich vnútorných kapitálových trhoch.

Auditing

Cieľom predmetu je zoznámiť študenta so všetkými fázami procesu auditu. Vykonávanie auditu možno rozčleniť do 5 fáz (príprava, výkon, zhrnutie výsledku, reporting a monitoring nápravných opatrení). Predmet opisuje všetky fázy detailne, študent sa teda zoznámi s celým procesom auditu od zvolenia čísla auditu, audítorského tímu a auditovaného subjektu cez predmet auditu, dátum začatia auditu na mieste, predpokladaný počet dní auditu na mieste (podľa uváženia vedúceho oddelenia AO) až po jeho rozsah, všeobecné ciele a informácie súvisiace s predložením správy.

Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo je v podstate výpočet, správa, evidencia a analýza odmien zamestnancov. Zahŕňa akúkoľvek základnú mzdu, ktorú zamestnanec dostáva, spolu s ďalšími druhmi platieb, ktoré mu vznikajú v priebehu jeho práce. Tento predmet pripraví študenta na základné znalosti potrebné na vedenie mzdového účtovníctva. Začneme stručným prehľadom mzdového účtovníctva. Preberieme debety, kredity, záväzky a aktíva. Potom si prejdeme príklad zaúčtovania mzdových transakcií a časového rozlíšenia do denníka za jeden mesiac.

Medzinárodné účtovníctvo

Tento predmet poskytuje príležitosť získať reálne skúsenosti s účtovníctvom v medzinárodnom kontexte. Približuje kontext účtovných informácií s ohľadom na širšie sociálne, politické, ekonomické, prírodné a kultúrne prostredie. Po absolvovaní tohto predmetu budete schopní opísať príčiny a povahu rozdielov v medzinárodnom finančnom výkazníctve, vysvetliť reguláciu účtovníctva, vysvetliť a zhodnotiť koncepčný rámec účtovného výkazníctva, porozumieť teórii a praxi konsolidovanej skupinovej účtovnej závierky, syntetizovať a efektívne využívať účtovné informácie a znalosti, opísať niektoré kľúčové medzinárodné účtovné štandardy a diskutovať o nich, porozumieť podstate interpretácie účtovnej závierky v medzinárodnom kontexte, identifikovať, vyhodnotiť a kriticky posúdiť alternatívne účtovné techniky.

Elektronické bankovníctvo a finančné nástroje

Rozvoj informačných technológií viedol k novej forme bankovníctva. Tradičné bankovníctvo založené na fyzickej prítomnosti klienta predstavuje iba časť bankových činností. V posledných niekoľkých rokoch sa objavilo elektronické bankovníctvo, ktoré prijalo nové distribučné kanály ako internet a mobilné služby. Hlavným cieľom bolo umožniť podnikom skvalitniť poskytovanie služieb a znížiť transakčné náklady a dopyt zákazníkov po službách kedykoľvek a kdekoľvek. Zvýšila sa však zraniteľnosť voči podvodným aktivitám ako rozosielanie spamu, phishing a podvody s kreditnými kartami. Hlavnou výzvou, ktorej čelí elektronické bankovníctvo, je tak zaistenie bankovej bezpečnosti. V tejto súvislosti je cieľom tohto predmetu poskytnúť prehľad služieb elektronického bankovníctva s dôrazom na rôzne aspekty, preskúmať rôzne výzvy a riziká a diskutovať o niektorých navrhovaných riešeniach.

Finančné riadenie podniku

Tento predmet oboznamuje študentov s aktuálnymi finančnými konceptmi a nástrojmi na riadenie peňazí v organizáciách zapojených do miestnej a globálnej ekonomiky. Zaoberá sa súčasnými osvedčenými postupmi finančnej analýzy a plánovania prostredníctvom aplikácie finančných konceptov. Patria tu ukazovatele finančnej výkonnosti, časová hodnota peňazí, finančné trhy a inštitúcie, cenné papiere a oceňovanie firiem, náklady kapitálu, riziká a výnosy, dlhodobé finančné rozpočtovanie a riadenie pracovného kapitálu. Okrem toho sa v priebehu štúdia objavujú aj témy týkajúce sa leasingového financovania, hybridných cenných papierov a derivátov, zvereneckých fondov, fúzií a akvizícií a medzinárodných podnikových financií.

Controlling

Cieľom predmetu je nadviazať na znalosti z oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu, marketingu, finančného a manažérskeho účtovníctva a z oblasti finančného riadenia, a tieto vedomosti prehĺbiť. Dôraz sa kladie na porozumenie významu nástrojov controllingu pre manažérsku prácu a ich kvalitné zabezpečenie ekonomickými informáciami založenými na finančnom a manažérskom vedení výkazov a účtovníctve. Zvláštna pozornosť sa venuje presnému vymedzeniu hranice medzi strategickým a operatívnym controllingom, kvalitatívnym a kvantitatívnym nástrojom merania výkonnosti a manažérskej zodpovednosti spojenej s činnosťami controllingu.