Master in Management

Základné informácie

Dopyt po kvalitných manažéroch neustále rastie. Firmy sa zameriavajú na tých, ktorí by boli schopní úspešne fungovať nielen na národnom trhu, ale aj v rámci neustále globalizovanejšej ekonomiky. Expanzia na medzinárodné trhy predstavuje pre firmy výzvu vyžadujúcu si pochopenie, prispôsobenie sa a najlepšie obchodné postupy a praktiky pre daný trh. Magisterské štúdium manažmentu vám poskytne potrebné vzdelanie pre prácu v manažérskej a strategickej oblasti spoločnosti. Štúdiom u nás tak získate nielen špičkový titul v oblasti obchodu, ale aj možnosť zamerať sa na kariérnu oblasť, ktorá pre vás bude atraktívna.

Vyštudujte odbor, ktorý vám umožní pracovať v strednom manažmente alebo na vedúcich pozíciách. Obchodné zameranie tohto programu a odborné vedomosti vás pripravia na to, čo potrebujete, aby ste mohli čeliť akýmkoľvek výzvam v podnikaní. Bez ohľadu na váš odbor zamierite na skvelé manažérske pozície v medzinárodnom meradle.

Štruktúra programu

Magisterský program v oblasti manažmentu sa zameriava na rozvoj celého človeka a zahŕňa proaktívne učenie, diagnostiku, skúsenosti a reflexiu, ktoré rozvíjajú obchodné povedomie, schopnosti a znalosti potrebné pre kariérny postup v oblasti manažmentu. Študenti zároveň získajú dôkladné znalosti kľúčových obchodných funkcií ako je marketing, financie, obchodná analytika a stratégia.

Študijný program v oblasti manažmentu bol navrhnutý tak, aby študentom poskytol prehľad o tom, čo znamená byť manažérom v súčasných organizáciách, a poskytuje cestu nielen pre tých, ktorí sa usilujú o kariéru v oblasti manažmentu, ale aj pre tých, ktorí by chceli zvážiť postup do doktorského programu.

Absolventi tohto programu sa môžu tešiť na úspešnú kariéru v strednom a vyššom manažmente v mnohých organizáciách.

Studijní moduly

Základy manažmentu

 • Projektový manažment

 • Strategický manažment

 • Manažment naprieč kultúrami

 • Finančný manažment

Riadenie podniku

 • Corporate Governance

 • Manažérske účtovníctvo

Soft skills

 • Manažerská etika

 • Leadership a team management

 • Obchodná komunikácia, vyjednávanie a praktiky

 • Soft skills

Informácie o štúdiu:

 • 8 - 12 mesiacov
 • Slovenčina
 • On-line
 • € 1,500
 • 60 ECTS

Knižnica

Študenti majú k dispozícii online knižnicu s viac ako 10 000 odbornými publikáciami, knihami a odbornými prácami.
1 +
Absolventov
By odporučilo študijný program MiM na EIFM.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MiM na EIFM.
1 +
EUR
Je priemerný plat absolventa MiM štúdia na EIFM.

Prečo študovať na EIFM?

Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Všeobecný prehľad

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Rozvíjame podnikateľského ducha

Všetky naše študijné programy sú koncipované tak, aby kládli dôraz na individualizáciu, rozvoj osobnej zodpovednosti a podnikateľského ducha, čo sú kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým získate jedinečnú skúsenosť, ktorá vás bude sprevádzať po celý život.

Efektívna výučba

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu úroveň.

Globálny dosah

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné trendy.

Osobný rozvoj

Cieľom našej vzdelávacej inštitúcie je rozvíjať a podporovať globálne premýšľajúcich jedincov, ktorí sa chcú stať lídrami vo svete podnikania a inovácií. Všetky naše študijné programy sú úplne flexibilné a zameriavajú sa na študentov, na ich teoretické vedomosti a následnú prax.

Kritické myslenie

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

Školné

Ste pripravení urobiť ďalší krok?

Ak ste pripravení posunúť svoju kariéru aj osobný život opäť o kúsok vyššie a chcete získať vzdelanie s inovatívnym a praktickým prístupom, tak neváhajte!

Cena školného: 1.500,- € bez DPH

Školné za štúdium programu MiM je 1 500 EUR. Platba môže prebehnúť jednorazovo alebo sa môže rozložiť až na 5 bezúročných splátok. Pred zahájením štúdia je vždy nutné uhradiť prvú splátku vo výške 300 EUR.

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na všetky semináre či online prednášky organizované inštitútom European Institute of Finance & Management.

Zľava 5 %
Ak sa študent rozhodne uhradiť školné jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny školného.

Prijímacie konanie

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne testy, skúšky ani pohovory. Nutné je iba splniť študijné podmienky, ktoré sú v prípade študijného programu MiM nasledujúce:

 • Ukončené aspoň stredoškolské štúdium,
 • Životopis s dostatočnými údajmi o vašom vzdelaní, dobrovoľníckej praxi, pracovných skúsenostiach, prípadne mimoškolských aktivitách,
 • Motivačný list – Ak by prijímacia komisia mala pochybnosti o prijatí na štúdium, môže požadovať motivačný list, ktorý by mal odrážať vaše profesijné ciele, silné stránky, zameranie a pod.

  V prípade záujmu o štúdium postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vydajte sa na cestu k štúdiu na EIFM.

Referencie absolventov

Kariéra

Naše oddelenie kariérnych služieb je pripravené zabezpečiť pre študentov tie najlepšie príležitosti na rozvoj ich osobnosti, zručností a schopností, aby dosiahli tú najlepšiu pracovnú kariéru. V prípade záujmu sa každý študent môže na naše oddelenie obrátiť už v priebehu štúdia, prípadne po jeho absolvovaní.

Naši kolegovia sa podieľajú nielen na rôznych aktivitách, vďaka ktorým spájajú náš študijný inštitút s významnými národnými a nadnárodnými korporáciami, ale takisto budujú partnerstvá s významnými spoločnosťami či organizáciami, aby sme následne mohli našim študentom ponúknuť rozmanité kariérne možnosti.

Pracovníci kariérneho oddelenia ponúkajú študentom množstvo individualizovaných informácií, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad zoznam najlepších zamestnávateľov, trendy a proces v oblasti prijímania talentov, štatistiky priemerných platov a miezd, prípadne ďalšie podnetné informácie, ktoré absolventom pomôžu vybrať si tú správnu kariérnu cestu.

Predmety programu

Corporate Governance

Cieľom predmetu Corporate Governance je poskytnúť študentom hlbšie poznanie tej časti práva obchodných korporácií, ktorá sa venuje kapitálovým spoločnostiam, teda hlavne tých, ktorých cenné papiere sú kótované na regulovanom trhu. Pozornosť sa venuje predovšetkým právnej úprave a praxi v súvislosti s problematikou riadenia a správy akciovej spoločnosti.

Leadership a team management

Leadership a tímová práca majú priamy vplyv na schopnosť organizácie plniť svoje poslanie. Vedenie je potrebné na to, aby ste sa ubezpečili, že všetci v tíme idú rovnakým smerom a usilujú sa o rovnaký cieľ. Tento predmet predstavuje, vysvetľuje a skúma, ako ľudia spolupracujú, aby pochopili problémy a príležitosti a spoločne vymýšľali, vyvíjali a realizovali riešenia. Poskytuje študentom poznatky o sebe samých aj o ostatných a o tom, ako efektívne spolupracovať. Na konci kurzu budú mať študenti základné znalosti a schopnosti, ako porozumieť sebe a ostatným, ako pracovať v tímoch a ako tímy vytvárať, rozvíjať a viesť.

Manažérske účtovníctvo

Predmet zoznamuje študentov so súčasnými koncepciami a technikami manažérskeho účtovníctva. Medzi hlavné témy patrí úloha účtovníkov v internom rozhodovaní, nástroje používané pri navrhovaní a vývoji systémov kalkulácie nákladov, príprava rozpočtov a ich úloha ako nástroja plánovania a kontroly, ďalšie nástroje rozhodovania vrátane cenových rozhodnutí, problematiky zásob a nákladov na kvalitu a podvody. Dozviete sa, ako používať účtovníctvo na uľahčenie a zladenie rozhodovania vlastníkov, manažérov a zamestnancov, a aj ako účtovníci vytvárajú, organizujú, interpretujú a poskytujú informácie, ktoré zlepšujú interné procesy a umožňujú organizáciám identifikovať a využívať príležitosti na vytváranie hodnoty v rámci dodávateľského reťazca a u zákazníkov.

Obchodná komunikácia, vyjednávanie a praktiky

Vyjednávaním začíname od samého začiatku dňa, a to vo všetkých našich interakciách, či už pracovných, spoločenských alebo rodinných. Tento predmet predstavuje príležitosť, ako uplatniť v praxi všetky získané vedomosti a potvrdiť si, že proces vyjednávania je dynamický a vždy sa dá zlepšiť. Naučíte sa uplatňovať kľúčové vyjednávacie schopnosti a štýly na vedenie efektívnych rokovaní a dosahovanie uspokojivých dohôd, osvojíte si komunikačné techniky, ktoré zlepšujú vzťahy a podnecujú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, a takisto si osvojíte kritické myslenie, aby ste zvládali emócie a konštruktívne riešili konflikty.

Projektový manažment

Tento predmet zoznamuje študentov so základnými konceptmi projektového riadenia a zručnosťami potrebnými na úspešné zahájenie, vedenie a realizáciu prínosov projektov v ziskových aj neziskových organizáciách. Úspešní projektoví manažéri šikovne riadia svoje zdroje, harmonogramy, riziká a rozsah, aby dosiahli požadovaný výsledok. Na tomto predmete sa študenti zoznámia s riadením projektov praktickým prístupom prostredníctvom prípadových štúdií. Kľúčovou a často prehliadanou výzvou pre projektových manažérov je schopnosť riadiť bez ovplyvňovania – získať podporu zúčastnených strán a prístup k zdrojom, ktoré nie sú priamo pod ich kontrolou. Zvláštna pozornosť sa venuje kritickým faktorom úspechu potrebným na prekonanie odporu voči zmenám. Preberieme príčiny neúspechu projektov a spôsoby, ako zmierniť riziká prostredníctvom správneho plánovania v počiatočných fázach novej iniciatívy.

Strategický manažment

Predmet Strategický manažment zoznamuje študentov s kľúčovými konceptmi, nástrojmi a princípmi formulácie stratégie a analýzy konkurencie. Zaoberá sa manažérskymi rozhodnutiami a činnosťami, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a prežitie obchodných podnikov. Zameriava sa na informácie, analýzy, organizačné procesy a schopnosti a obchodný úsudok, ktoré musia manažéri využívať pri navrhovaní stratégií, určovaní pozície svojich podnikov, vymedzovaní hraníc firmy a maximalizácii dlhodobých ziskov v podmienkach neistoty a konkurencie.
V rámci štúdia predmet spája a rozvíja všetky myšlienky, koncepty a teórie z ostatných predmetov, ako je účtovníctvo, ekonómia, financie, marketing, organizačné správanie a štatistika.

Manažerská etika

S etickými dilemami sa na pracovisku stretávame často, v každej funkcii organizácie a na každej úrovni. S takýmito dilemami sa stretávame vo svojom súčasnom/budúcom zamestnaní v akomkoľvek odvetví činnosti. Vedieť, ako ich riešiť, je rozhodujúce pre to, aby ste boli schopní prijať organizačnú a spoločenskú zodpovednosť ako zamestnanci a manažéri... a mali dobrý pocit z práce, ktorú robíte. Na tomto predmete sa preto budeme zaoberať tým, ako môžu organizácie a jednotlivci v nich riešiť etické otázky a dilemy na kolektívnej a osobnej úrovni. Budeme takisto študovať prvky etického rozhodovania, prehľad psychologických aspektov súvisiacich s podnikateľskou etikou a etiku na globálnom trhu. Zameriame sa na to, ako môžete ako zamestnanci alebo manažéri/budúci manažéri robiť etické rozhodnutia, obratne zvládať etické problémy na pracovisku a pomáhať podporovať etiku vo vašej organizácii, a pokúsime sa v tomto smere rozvíjať schopnosti a techniky.

Finančný manažment

Tento predmet sa zameriava na oblasť finančného riadenia. Ukážeme manažérom, ako spolupracovať s účtovnými a finančnými oddeleniami, pomôžeme im pochopiť, ako firmy plnia svoje finančné ciele s využitím finančného rozhodovania. V rámci štúdia sa takisto vysvetlia finančné nástroje a techniky, ktoré sa môžu použiť na to, aby pomohli firmám maximalizovať hodnotu zlepšením rozhodnutí týkajúcich sa rozpočtovania kapitálu, kapitálovej štruktúry a riadenia pracovného kapitálu. Budete sa zaoberať aj množstvom súvisiacich tém vrátane nadnárodného finančného riadenia, riadenia rizík, fúzií a akvizícií.

Manažment naprieč kultúrami

Tento predmet vám umožní porozumieť súvislostiam, medzikultúrnym aspektom a rôznym perspektívam, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie a prácu naprieč hranicami a kultúrami v meniacom sa globálnom podnikateľskom prostredí. Ponúka koncepčné rámce pre systematické pochopenie pojmu kultúra, kultúrnych synergií a rozdielov a konvergencie a divergencie kultúrnych noriem a hodnôt. Zahŕňa témy, ktoré zdôrazňujú vplyv kultúry v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, skúma výskumy týkajúce sa dimenzií kultúry a zvažuje dôsledky pre manažment. Konkrétne ide o témy ako riadenie komunikácie a interakcie medzi kultúrami, vyjednávanie naprieč kultúrami, pochopenie medzikultúrnej etiky a spoločenskej zodpovednosti podnikov, práce v globálnych tímoch, porovnávacie štýly vedenia a požiadavky na ľudské zdroje pre výkon globálnych manažérov.

Soft skills

Nestačí mať vedomosti, t. j. mať ich samy o sebe, je potrebné ich účinne odovzdávať ostatným. Efektívna komunikácia je totiž jedným z kľúčov k úspechu. Tým, že úspešne odovzdáme to, čo chceme povedať, účinne sprostredkujeme svoje myšlienky a nápady. Mäkké zručnosti sú osobné vlastnosti, ktoré umožňujú človeku efektívne a harmonicky komunikovať s ostatnými ľuďmi. Predmet slúži študentom, ktorí si potrebujú osvojiť mäkké zručnosti nevyhnutné pre úspech a pre budúce zamestnania a rozvíja a kultivuje pozitívne vzťahy medzi fakultami, zamestnancami a komunitou.